AdminPTA | Odsłony: 9410

 

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTROLOGICZNEGO

Uchwalony 24 listopada 2012 roku.

Zmieniony w dniu 18 kwietnia 2015 roku na Walnym Zebraniu Członków w Warszawie.

Zarejestrowany w KRS dnia 7 kwietnia 2016 roku.

             

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1.

Polskie Towarzystwo Astrologiczne, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób fizycznych lub osób prawnych zainteresowanych astrologią lub związanych zawodowo lub hobbystycznie ze sprawami astrologii oraz zagadnieniami pokrewnymi.

§2.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, zawiązanym na czas nieograniczony

i posiada osobowość prawną.

§3.

Towarzystwo działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§4.

Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§5.

Towarzystwo może powoływać sekcje i komisje. Zasady ich powoływania, funkcjonowania i zamykania określa Zarząd Towarzystwa.

§6.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§7.

Towarzystwo może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.

§8.

Towarzystwo ma prawo posługiwać się własnym znakiem organizacyjnym.                                                                        

§9.

Towarzystwo może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów podobnych do celów działania Towarzystwa.                                                                  

§10.

Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.                                                                      

§11.

 Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

 

 

Rozdział II Cele i środki działania

§12.

Celem Towarzystwa jest:
1. poznawanie i badanie współwystępowania zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie oraz ich znaczenia dla życia człowieka i przebiegu wszelkich procesów zachodzących na Ziemi, w szczególności biologicznych, społecznych i ekonomicznych, 
2. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie upowszechniania wiedzy astrologicznej w społeczeństwie,
3. pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności fachowych członków Towarzystwa,
4. prowadzenie działalności kulturalnej związanej z astrologią, w szczególności badań, ochrony i dokumentacji astrologicznego dziedzictwa kulturalnego,
5. rozwijanie kontaktów i współpracy z organizacjami prowadzącymi podobną działalność w Unii Europejskiej i na świecie,
6. ochrona zawodu i etosu astrologa,
7. integracja środowiska,
8. propagowanie i inicjowanie działań filantropijnych prowadzących do wzajemnej pomocy i udzielania wsparcia astrologom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§13.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac badawczych,
2. szerzenie i popularyzację wiedzy astrologicznej w formie wykładów publicznych, odczytów, prezentacji, publikacji oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych,
3. prowadzenie różnych form szkoleń i doskonalenia fachowego,
4. organizowanie zjazdów, konferencji, seminariów, wykładów i kursów,
5. gromadzenie kulturalnego dorobku astrologicznego, prowadzenie bibliotek wydawnictw astrologicznych,
6. gromadzenie zbiorów danych astrologicznych, w tym w postaci Bazy horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

7. prezentowanie opinii członków Towarzystwa w sprawach dotyczących astrologii wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji, instytucji i stowarzyszeń,
8. troszczenie się o poziom etyczny wykonywania praktyki astrologicznej przez członków Towarzystwa przejawiające się w propagowaniu zasad etyki i dążeniu do utworzenia kodeksu etycznego astrologa oraz w pilnowaniu przestrzegania jego zasad przez członków Towarzystwa,
9. organizowanie i finansowanie działalności informacyjnej, wydawniczej, w szczególności wydawanie biuletynu informacyjnego i utrzymywanie witryny internetowej,
10. prowadzenie doradztwa i konsultacji,
11. inicjowanie, organizację lub patronowanie przedsięwzięciom mającym na celu umocnienie więzi zawodowych i hobbystycznych w środowisku,
12. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej dla realizacji działań objętych celami Towarzystwa.

13. przyznawanie corocznej nagrody im. Franciszka Prengla osobom wybitnie zasłużonym dla rozwoju i upowszechniania wiedzy astrologicznej.

 

Rozdział III Członkowie – ich prawa i obowiązki

§14.

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§15.

Towarzystwo zrzesza członków: 
1. zwyczajnych, 
2. wspierających, 
3. honorowych.

§16.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która: 
1. złoży deklarację członkowską na piśmie, 
2. opłaci z góry pierwszą roczną składkę członkowską. 

§17.

Członek zwyczajny ma prawo: 
1. uczestniczyć w wyborach do władz Towarzystwa, 
2. korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
3. brać udział w zebraniach, wykładach, konferencjach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo, 
4. zgłaszać wnioski i propozycje oraz wypowiadać opinie w sprawie działalności Towarzystwa,
5. używania nazwy i znaku organizacyjnego Towarzystwa na podstawie odrębnego regulaminu.

§18.

Członek zwyczajny jest zobowiązany: 
1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa, 
2. przyczyniać się do realizacji celów Towarzystwa, dbać o dobre imię Towarzystwa,
3. przestrzegać zasad etyki,
4. regularnie opłacać składki członkowskie.

§19.

Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

§20.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§21.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.       

§22.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona przez swoją działalność dla Towarzystwa lub celów, dla których realizacji powołane zostało Towarzystwo.

§23.

1. Godność członka honorowego jest nadawana przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

2. Członkowie zwyczajni, którzy uzyskali godność członka honorowego nie tracą swoich dotychczasowych praw członkowskich.

§24.

Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa. 

§25.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

§26.

Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

§27.

Ustanie członkostwa może nastąpić wskutek: 
1. dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa złożonej na ręce Zarządu, 
2. wykluczenia przez Zarząd: 
a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa, 
b) z powodu nie opłacania składek przez okres dłuższy niż jeden rok, po uprzednim wezwaniu do zapłaty;

c) z powodu działalności na szkodę Towarzystwa, bądź jednego z jego członków,  utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) na pisemny wniosek Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa,
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.                                     

§28.

1. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Towarzystwa lub wykluczenia albo skreślenia z list członków zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV Władze Towarzystwa

§29.

Władzami Towarzystwa są: 
1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.                                

§30.

Kadencja władz.
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.


2.Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mają prawo w czasie trwania kadencji uzupełnić swój skład w miejsce osób, których mandaty wygasły, w tym: wskutek rezygnacji, utraty członkowstwa lub odwołania.

3. Liczba osób dokooptowanych w czasie kadencji nie może przekroczyć jednej drugiej (1/2) liczby członków, w każdej z tych władz, pochodzących z wyboru.

4. Kooptacja członków władzy dokonywana jest w głosowaniu tajnym.

5. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego następuje wskutek złożenia pisemnego oświadczenia na ręce Zarządu.                 

§31.

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile przepisy Statutu nie wymagają odpowiedniego dla tego głosowania kworum.                                                                                

§32.

Członkowie władz Towarzystwa nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji.
                                                     

 

Walne Zebranie Członków
                                                                              

§33.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
1. z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni, 
2. z głosem doradczym — członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§34.  

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§35.

1.Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, nie później niż 3 miesiące przed upływem kadencji.

2.Termin, miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

3. Formę i tryb zawiadomienia ustala Zarząd.

§36.

1. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej ⅓ ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Termin, miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

4. Formę i tryb zawiadomienia ustala Zarząd.

§37.

1.Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2.W przypadku stwierdzenia liczby członków mniejszej niż ½ liczby członków, zwołuje się Zebranie w drugim terminie, w pół godziny po pierwszym, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu.

3. Zebranie zwołane w drugim terminie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 15 członków. 

§38.  

W zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni, wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§39.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów członków obecnych na zebraniu. Głosowanie jest jawne.

§40.

W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§41.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa, 
  2. uchwalanie zmian statutu, 
  3. powoływanie i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości oddanych głosów,
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  7. uchwalanie budżetu, 
  8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze, 
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wniesionych pod obrady nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.
13. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub usunięcia członka honorowego.

 

Zarząd

§42.

Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i działa w jego imieniu. 

§43.

1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym prezesa, wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Towarzystwa. Prezesa wybiera Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków ustala w głosowaniu jawnym skład ilościowy Zarządu na nową kadencję w granicach określonych w pkt.1.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, któremu przewodniczy Prezes, dokonuje się wyboru Skarbnika i Sekretarza oraz w miarę potrzeby Wiceprezesa.

4. Wybór Wiceprezesa lub zmiana funkcji w zarządzie w trakcie kadencji wymaga uchwały Zarządu.

5. W przypadku powstania wakatu na funkcji Prezesa w trakcie kadencji wybór nowego Prezesa należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

6. Do czasu wyboru nowego Prezesa funkcję tą pełni wybrany przez Zarząd jeden z jego członków.

§44.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes albo upoważniony przez niego inny członek zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także droga elektroniczną (Skype, konferencja telefoniczna, wideokonferencja). Z posiedzeń Zarządu odbytych w tym trybie sporządza się pisemny protokół, a podjęte uchwały są równoważne z uchwałami podjętymi na posiedzeniach Zarządu w trybie zwykłym.

§45.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

§46.

Zarząd może powoływać sekcje Towarzystwa, ciała doradcze Towarzystwa, jak: Radę Programową, zespoły ekspertów oraz doraźne komisje.                             

§47.

Do zadań Zarządu należy: 

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

2. podejmowanie uchwał o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z obowiązku opłacania składki członkowskie

3.  organizowanie działalności Towarzystwa, ustalanie planów i czuwanie nad ich realizacją,

4.  opracowywanie, uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych,

5.  zasady działania Zarządu Towarzystwa ustala regulamin uchwalony przez Zarząd,

6.  podejmowanie decyzji majątkowych i finansowych dotyczących Towarzystwa,

7.  uchwalanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania,

8.  reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

9.  zwoływanie Walnego Zebrania Członków, opracowywanie sprawozdań z działalności Towarzystwa i innych materiałów na Walne Zebranie Członków,

10. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego oraz wniosków o pozbawianie godności członka honorowego, 

11. decydowanie o wstępowaniu do krajowych lub zagranicznych organizacji,

12. zatrudnianie pracowników oraz określanie zasad ich wynagradzania, 

13. przyjmowanie i skreślanie członków zwykłych i wspierających.

14. uchwalanie regulaminu przyznawania nagrody im. Franciszka Prengla.

 


Komisja Rewizyjna

                                                                        

§48.

Organem kontrolnym Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna.

§49.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród Członków Towarzystwa. 

2. Walne Zebranie Członków ustala w głosowaniu jawnym skład ilościowy Komisji Rewizyjnej na nową kadencję w granicach określonych w pkt.1.

3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza oraz w miarę potrzeby wiceprzewodniczącego.

4. Zmiana sprawowanych funkcji członków w Komisji w trakcie kadencji należy do wyłącznej kompetencji komisji.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami innych władz Towarzystwa.

                                                                        

§50.

1.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2.Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący albo upoważniony przez niego inny członek komisji.

3.Posiedzenia Komisji mogą odbywać się także droga elektroniczną (Skype,  konferencja telefoniczna, wideokonferencja). Z posiedzeń Komisji odbytych w tym trybie sporządza się pisemny protokół, a podjęte uchwały są równoważne z uchwałami podjętymi na posiedzeniach Komisji w trybie zwykłym

§51.

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§52.

Zasady działania Komisji Rewizyjnej Towarzystwa ustala regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.            

§53.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. kontrolowanie działalności Towarzystwa, 
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu, 
4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
5. przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
6. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pobierać wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej.

 


Sąd Koleżeński

§54.

Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania sporów wynikłych między członkami Towarzystwa oraz do rozpatrywania skarg członków Towarzystwa dotyczących działania organów statutowych Towarzystwa.      

§55.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród Członków Towarzystwa. 

2. Walne Zebranie Członków ustala w głosowaniu jawnym skład ilościowy Sądu Koleżeńskiego na nową kadencję w granicach określonych w pkt.1.

3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza oraz w miarę potrzeby wiceprzewodniczącego.

4. Zmiana sprawowanych funkcji przez członków w Sądzie Koleżeńskim w trakcie kadencji należy do wyłącznej kompetencji Sądu.

5. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być równocześnie członkami innych władz Towarzystwa.

§56.

1. Posiedzenia Sądu zwołuje przewodniczący albo upoważniony przez niego inny członek Sądu.

2. Posiedzenia Sądu mogą odbywać się także droga elektroniczną (Skype,  konferencja telefoniczna, wideokonferencja). Z posiedzeń Sądu odbytych w tym trybie sporządza się pisemny protokół, a podjęte uchwały są równoważne z uchwałami   podjętymi na posiedzeniach Sądu w trybie zwykłym

3. Orzeczenia Sądu zapadają w trzy osobowym składzie wyznaczonym przez Przewodniczącego Sądu i wyłącznie na posiedzeniach odbywanych w trybie zwykłym.

4. Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego ustala regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.

§57.

Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

§58.

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:
1. upomnienie,
2. zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do jednego roku,
3. złożyć wniosek do Zarządu o wykluczenie z Towarzystwa.

 

 

Rozdział V Majątek i Fundusze

§59.

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, udziały i fundusze.

§60.

Dochody Towarzystwa mogą pochodzić z następujących źródeł: 
1. składek członkowskich,
2. darowizn, sponsoringu, lokat, udziałów, spadków, zapisów, dotacji i ofiarności publicznej,
3. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
4. dochodów z majątku Towarzystwa,
5. dochodów z działalności gospodarczej.

§61

1 Środki pieniężne są przechowywane na rachunkach bankowych Towarzystwa z wyłączeniem pogotowia kasowego na potrzeby bieżącej działalności statutowej”

2 Wysokość pogotowia kasowego ustala Zarząd przez podjęcie odpowiedniej uchwały

3 Kasa prowadzona jest przez Skarbnika lub inną upoważnioną przez Zarząd osobę”

§62.

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§63.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd. 

§64.

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego wymagają zgody dwóch trzecich głosów członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zebraniu.

§65

Do ważności składanych oświadczeń woli dotyczących spraw majątkowych Towarzystwa, zawierania umów i udzielania pełnomocnictwa, wymagane są podpisy Prezesa Zarządu i Skarbnika, działających łącznie lub dwóch członków Zarządu, działających łącznie, w tym Prezesa lub Skarbnika.

§66.

Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa w statucie.  

§67.

W celu zachowania przejrzystości działania Towarzystwa zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§68.

Dochody z działalności gospodarczej Towarzystwa służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

 

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§69.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością ponad 50% głosów przy obecności:

- w pierwszym terminie ponad 50% głosów uprawnionych do głosowania,

- w drugim terminie (30 minut po upływie pierwszego terminu) w obecności co najmniej 15 (piętnastu) członków zwyczajnych

§70.

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności:

- w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

- w drugim terminie (30 minut po upływie pierwszego terminu) w obecności co najmniej 15 członków zwyczajnych.

§71.

Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. Majątek pozostały po likwidacji przekazuje się wybranej przez Walne Zebranie Członków organizacji o celach nie zarobkowych z przeznaczeniem na cele charytatywne.

§72.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

 

 

Kategoria: O PTA
Back to Top