AdminPTA | Odsłony: 1056

Regulamin Zarządu Polskiego Towarzystwa Astrologicznego


 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Zarząd Polskiego Towarzystwa Astrologicznego jest organem zarządzająco-wykonawczym Towarzystwa:
 2. a) kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania,
 3. b) działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu,
 4. c) zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową Towarzystwa,
 5. d) reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz,
 6. e) za swoja pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
 7. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków i liczy od 3 do 7-u osób.
 8. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i członkowie.
 9. Prezes i pozostali Członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zebraniu.
 10. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 11. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
 12. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków Zarządu pochodzących z wyboru, to władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Towarzystwa.
 13. Liczba osób dokooptowanych do Zarządu nie może przekroczyć ½ liczby członków pochodzących z wyboru.
 14. Jeżeli powyższy warunek jest niemożliwy do spełnienia , zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 15. Do ważności składania oświadczeń woli dotyczących spraw majątkowych Towarzystwa, zawierania umów i udzielania pełnomocnictwa, wymagane są podpisy Prezesa Zarządu i Skarbnika, działających łącznie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa lub Skarbnika.

 • 2 Zadania Zarządu
 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów.
 3. Opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego.
 4. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Towarzystwa.
 5. Określenie szczegółowych kierunków działania.
 6. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego.
 8. Zawieranie umów o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.
 9. Zarządzanie majątkiem i sprawami Towarzystwa oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania i regulaminów.
 10. Wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę.
 11. Udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Towarzystwa.
 12. Opracowywanie sprawozdań z działalności Towarzystwa za okres sprawozdawczy i składanie ich na Walnym Zebraniu Członków.
 13. Przekładanie Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo-ekonomicznego oraz programu działalności gospodarczej Towarzystwa (jeżeli takowa jest prowadzona przez Towarzystwo) – zaopiniowanych uprzednio przez Komisję Rewizyjną.

 • 3 Kompetencje i obowiązki Zarządu
 1. Przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zebrania.
 2. Proponowanie zmian w Statucie Towarzystwa.
 3. Proponowanie kandydatów do władz Towarzystwa w wyborach uzupełniających.
 4. Udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności, jak również:
 5. a) postawienia Towarzystwa w stan likwidacji i jego rozwiązania,
 6. b) przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa,
 7. c) wyznaczenie likwidatora i określenia jego zadań i kompetencji.
 8. W uzasadnionych przypadkach organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 

 • 4 Kompetencje Zarządu w sprawach członkowskich
 1. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa na zasadach określonych w Statucie.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
 3. Przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu z Towarzystwa
 4. Wykluczanie członków z Towarzystwa z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa.
 5. Skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa zalegających ze składkami za okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 6. Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Towarzystwa.

 • 5 Zebrania Zarządu
 1. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes bądź osoba przez niego upoważniona z własnej inicjatywy albo na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu.
 2. O dacie godzinie, miejscu i porządku zebrania zawiadamia się wszystkich Członków Zarządu nie później niż 2 tygodnie przed posiedzeniem.
 3. Z ważnych powodów zebranie może być zwołane bez zachowania dwutygodniowego terminu powiadomienia.
 4. Porządek obrad zebrania ustala Prezes lub zwołujący zebranie, uwzględniając wnioski Członków Zarządu złożone w terminie nie krótszym niż jeden tydzień przed planowanym terminem posiedzenia.
 5. W zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek oraz goście zaproszeni przez Prezesa Towarzystwa.
 6. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Prezes i jeden z Członków Zarządu obecnych na zebraniu.
 7. Protokół zawiera:
 8. a) datę posiedzenia,
 9. b) imiona i nazwiska oraz funkcje Członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu,
 10. c) porządek obrad,
 11. d) krótki opis przebiegu dyskusji,
 12. e) numery i tytuły podjętych uchwał,
 13. f) liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami,
 14. g) zdania odrębne dla podjętych uchwał,
 15. h) złożone do protokołu oświadczenia i wnioski.
 16. Z posiedzenia Zarządu odbytych na odległość przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu, każdy z członków biorący czynny udział w zebraniu, potwierdza swoje uczestnictwo drogą elektroniczną.
 17. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.
 18. Decyzje Zarządu Towarzystwa podejmowane są w drodze uchwały w głosowaniu jawnym, większością głosów , przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 19. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie zgłoszone przez któregokolwiek Członka Zarządu.
 20. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 21. W przypadku konfliktu interesów Towarzystwa z interesami poszczególnego Członka Zarządu, Członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciach takiej sprawy i żądań zaznaczenia tego w protokole.
 22. W przypadku niezastosowania się Członka Zarządu do wymogów zapisów statutowych, Zarząd jest obowiązany dla dobra Towarzystwa wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu.

 • 6 Obowiązki osób pełniących funkcje w Zarządzie
 1. Prezes Towarzystwa kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Towarzystwa na zewnątrz.
 2. Sekretarz organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.
 3. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe oraz zbieranie składek członkowskich.
 4. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu oraz regulaminów.

 • 7 Walne Zebrania Członków Towarzystwa Zarząd zwołuje:
 1. W terminie i w sposób określony w Statucie.
 2. Z własnej inicjatywy.
 3. Na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 4. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Towarzystwa, kierując się postanowieniami Statutu, bądź innymi przepisami prawa, w ostateczności powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Zarząd Towarzystwa.

 
Kategoria: Ogólna
Back to Top