AdminPTA | Odsłony: 915
REGULAMIN WYBORÓW

Władz Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

Przyjęty uchwałą Walnego Zebrania
w dniu 24 września 2022 roku


 • Par. 1

1.Prawo wybierania władz mają członkowie uczestniczący w Walnym Zebraniu.

2.Prawo kandydowania do Władz Towarzystwa mają wszyscy członkowie Towarzystwa.

3. Członkowie Towarzystwa nieobecni na Zebraniu mogą pisemnie przekazać swoją zgodę na kandydowanie do Władz innemu członkowi lub do Prezydium Zebrania.

4. Jeden członek PTA może przedstawić zgodę na kandydowanie tylko jednej nieobecnej osoby.

5. Każdy członek biorący udział w Zebraniu posiada prawo do jednego głosu, które wykonywane jest osobiście.

 

 • Par. 2
1.Walne Zebranie wybiera:
 1. od 3 do 7 członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu w odrębnym głosowaniu,
 2. od 3 do 5 członków Komisji Rewizyjnej.
 3. od 3 do 5 członków do Sądu Koleżeńskiego

2.Walne Zebranie przed przeprowadzeniem wyborów określa z uwzględnieniem postanowień ust.1, liczbę członków Zarządu, liczbę członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego - jaka będzie wybrana na nową kadencję,

 • Par. 3
1.Do przeprowadzenia wyborów wybiera się spośród członków Komisję Wyborczą i Komisję Mandatowo -Skrutacyjną.

2.Każda z Komisji składa się z 2 – 5 osób.

3.Członkowie Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej nie mogą być kandydatami do Władz Towarzystwa albo uprzednio powinni złożyć rezygnację z pracy w komisji..

 • Par. 4
1.Kandydatów do Władz Towarzystwa zgłaszają:
 1. a) Komisja Wyborcza;
 2. b) członkowie
 3. Po zgłoszeniu kandydata i jego prezentacji, zgłoszenie przekazywane jest do Komisji Wyborczej.

 • Par. 5
Zgłaszający kandydaturę powinien ją przedstawić i umotywować, a zgłoszony kandydat powinien wyrazić zgodę na wpisanie  na listę kandydatów do danego organu.

 • Par. 6
Zgłoszony kandydat może być wpisany na listę kandydatów do władz tylko do jednego organu władzy Towarzystwa.

 • Par. 7
1.Liczba zgłoszonych kandydatów do danego organu powinna być co najmniej równa liczbie ustalonej w § 2 niniejszego Regulaminu.

2.Zamknięcie listy kandydatów wymaga akceptacji przez Zebranie na wniosek przewodniczącego obrad lub zgłoszony z sali.

 • Par. 8
1.Bezpośrednio po zamknięciu list kandydatów Komisja Wyborcza przygotowuje karty wyborcze oddzielnie dla wyboru prezesa zarządu i następnie do poszczególnych organów władz Towarzystwa i przekazuje je Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej.

2.Nazwiska kandydatów na kartach wyborczych umieszcza się w kolejności alfabetycznej.

 • Par. 9
Komisja Mandatowo -Skrutacyjna wydaje Karty wyborcze osobom uprawnionym po  uprzednim okazaniu przez nich mandatu.

 • Par. 10
Członkowie biorący udział w Walnym Zebraniu wyrażają swoje poparcie stawiając znak plus (+)  z prawej strony przy nazwiskach kandydatów na których głosują.

 • Par. 11
Członkowie po wyrażeniu swej woli w głosowaniu tajnym, w obecności członków Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej, składają karty wyborcze do urny, okazując mandat.

 • Par. 12
 1. Oddany głos jest ważny, jeżeli na Karcie Wyborczej liczba zaznaczonych plusem (+) nazwisk kandydatów nie będzie większa niż liczba członków wybieranych do danego organu, ustalonych w § 2.

 2. Zaznaczenie plusem (+) mniejszej liczby członków wybieranych do danego organu, ustalonych w § 2 nie ma znaczenia dla ważności oddanego głosu.

 3. Karta Wyborcza na której umieszczono uwagi, skreślenia lub inne znaki niż przewidziane w niniejszym regulaminie powoduje że głos jest nieważny.

 • Par. 13
 1. Wybranymi do organów władz Towarzystwa zostaną osoby, które otrzymały najwięcej i ponad 50% głosów, w ilości zgodnej z ustaloną liczbą w § 2 niniejszego Regulaminu.

 2. W przypadku, gdy w limicie członków wybieranego organu, określonego w § 2 na ostatnie miejsce (w kolejności ilości oddanych głosów) przypadać będzie dwóch lub więcej kandydatów (z uwagi na jednakową liczbę głosów) Zebranie dokonuje ponownego głosowania tylko nad tymi kandydatami, dokonując wyboru jednego z dwu lub więcej kandydatów.

 3. Jeżeli następne głosowanie nie przyniesie rozstrzygającego wyniku, przeprowadza się wybory uzupełniające zgłaszając innych kandydatów na nie obsadzone miejsca w organie władzy.
 1. Przy głosowaniu o którym mowa w ust.2 i ust. 3 przepisy ust.1 mają odpowiednie zastosowanie.

 • Par. 14
1.Wybrane organy władz Towarzystwa odbywają niezwłocznie swoje pierwsze posiedzenie w celu ukonstytuowania. Wybór członków poszczególnych organów władzy na funkcje dokonywany jest w głosowaniu jawnym.

2.Posiedzenie nowo wybranego Zarządu otwiera Prezes zarządu, który  przedstawia propozycje dotyczące ukonstytuowania się Zarządu.

3. Posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej otwiera przewodniczący albo wiceprzewodniczący Zebrania.

4. Po dokonaniu wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przewodniczenie obradom przejmuje Przewodniczący Komisji i przedstawia propozycje dotyczące dalszego ukonstytuowania się Komisji

5. Posiedzenie nowo wybranego Sądu Koleżeńskiego otwiera przewodniczący albo wiceprzewodniczący Zebrania.

6. Po dokonaniu wyboru przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego przewodniczenie obradom przejmuje Przewodniczący Sądu i przedstawia propozycje dotyczące dalszego ukonstytuowania się Sądu.

7. Wybrane organy władz Towarzystwa sporządzają niezwłocznie protokoły ze swoich pierwszych posiedzeń.

8. Wyniki ukonstytuowania się organów władz Towarzystwa podawane są niezwłocznie do wiadomości wszystkim członkom biorącym udział w Walnym Zebraniu.

 • 15
Wszelkie sprawy związane z wyborami władz Towarzystwa rozstrzyga Zebranie zgodnie ze Statutem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 • 16
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.
Kategoria: Ogólna
Back to Top