AdminPTA | Odsłony: 956
 

Regulamin Sąd Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Astrologicznego


Regulamin został uchwalony na podstawie § 56. ust.4 Statutu uchwalonego 24 listopada 2012 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2015 roku w Warszawie.

Tekst jednolity Statutu Polskiego Towarzystwa Astrologicznego ogłoszony dnia 11 maja 2015 uchwałą nr 1/05/2015 Zarządu Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania sporów wynikłych między członkami Towarzystwa oraz do rozpatrywania skarg członków Towarzystwa dotyczących działania  organów statutowych Towarzystwa.
 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
§ 2
Sąd Koleżeński  jest powołany przede wszystkim do polubownego rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów, na drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie racji stron, oraz wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce o dobre imię i interesy Towarzystwa. 


Skład Sądu Koleżeńskiego

§
3
 1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród Członków Towarzystwa. 
 1. Walne Zebranie Członków ustala w głosowaniu jawnym skład ilościowy Sądu Koleżeńskiego na nową kadencję w granicach określonych w pkt.1.
 1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza oraz w miarę potrzeby wiceprzewodniczącego.
 1. Zmiana sprawowanych funkcji przez członków w Sądzie Koleżeńskim w trakcie kadencji należy do wyłącznej kompetencji Sądu.
 1. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być równocześnie członkami innych władz Towarzystwa.
§4
W razie uzasadnionych obaw o bezstronność, lub w przypadku niemożności pełnienia powierzonej funkcji przez członka, członek Sądu Koleżeńskiego może być wyłączony ze sprawy – na umotywowany wniosek zainteresowanej strony, lub z własnej inicjatywy.
O wyłączeniu decydują pozostali członkowie Sądu Koleżeńskiego. Strona może jedynie raz wnioskować o wyłącznie ze sprawy członka Sądu. Jeśli wyłączony ze sprawy zostanie Przewodniczący składu orzekającego, Przewodniczący Sądu decyduje o kooptacji do składu brakującej osoby z pośród pozostałych członków Sądu Koleżeńskiego.


Zakres działania

§7
Sąd Koleżeński rozstrzyga:
- spory dotyczące naruszenia Statutu przez członków Towarzystwa (postępowanie dyscyplinarne);
- odwołania od uchwał Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.


Tryb działania

§8
Posiedzenia Sądu zwołuje przewodniczący albo upoważniony przez niego inny członek Sądu.
Posiedzenia Sądu mogą odbywać się także droga elektroniczną (Skype, konferencja telefoniczna, wideokonferencja). Z posiedzeń Sądu odbytych w tym trybie sporządza się pisemny protokół, a podjęte uchwały są równoważne z uchwałami   podjętymi naposiedzeniach Sądu w trybie zwykłym
Uchwały Sądu są podejmowane w sprawach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Sądu przy obecności co najmniej ½ członków Sądu, natomiast rozstrzygnięcia w sprawach wniesionych do sądu wydawane są orzeczenia w formie uchwał.
Orzeczenia Sądu zapadają w trzy osobowym składzie wyznaczonym przez Przewodniczącego Sądu i wyłącznie na posiedzeniach odbywanych w trybie zwykłym.
Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

§9
Wnioski, skargi lub odwołania składane do rozpatrzenia muszą zawierać:
– datę sporządzenia;
– oznaczenie Uczestnika(-ów) sporu którego(-ych) dotyczą zarzuty;
– opis zarzutów;
– ewentualne uzasadnienie;
– podpis;
– ewentualne załączniki.

§10
Kopie wniesionych skarg zostają rozesłane do wszystkich stron sporu oraz członków Sądu.  Za datę wniesienia sprawy uznaje się datę dostarczenia dokumentów Przewodniczącemu Sądu.

§11
Niezwłocznie po wniesieniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego przewodniczący wyznacza obwinionemu stosowny termin do udzielenia odpowiedzi.
Po upływie tego terminu, bądź w chwili zebrania wszystkich niezbędnych wyjaśnień Przewodniczący wyznacza termin, miejsce, proponowaną formę i porządek rozprawy Sądu Koleżeńskiego.
Przewodniczący niezwłocznie przekazuje informację o wyznaczonym posiedzeniu Sądu do Biura Zarządu w terminie umożliwiającym dostarczenie zawiadomienia – za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną, jeżeli została wyrażona zgodna na taką formę, wszystkim członkom Sądu oraz Uczestnikom sporu w terminie nie krótszym niż na czternaści dni  przed planowanym Zebraniem Sądu. W przypadku konieczności podjęcia pilnych decyzji dopuszcza się inne skuteczne formy powiadomienia, jak również odstąpienie od terminu czternastodniowego. 

§12
Rozprawy Sądu Koleżeńskiego odbywają się ustnie z możliwością wyłączenia jawności. Wyłączenie jawności następuje na zgodny wniosek obu Stron postępowania.
Z rozprawy Sądu Koleżeńskiego sporządzany jest protokół.

§13
Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
– domniemania niewinności;
– kontradyktoryjności;
– obiektywizmu (bezstronności);
– prawdy materialnej;
– prawa do obrony.

§14
W imieniu strony lub obok strony może występować upoważniony przez nią przedstawiciel.


Postępowanie

§15
1.Po otwarciu posiedzenia Sądu przez przewodniczącego składu orzekającego członek wnoszący sprawę przedstawia ustnie swoje stanowisko, oraz twierdzenia i dowody na ich poparcie, następnie druga strona sporu, po upewnieniu się przez przewodniczącego co do rozumienia stawianych jej zarzutów, składa wyjaśnienia.
2.Przewodniczący Sądu ma prawo uchylić pytania, które uznaje za nieistotne w sprawie, lub niedopuszczalne. 
3.Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Przewodniczący składu orzekającego zamyka postępowanie dowodowe i udziela głosu stronom, a następnie zarządza przerwę celem odbycia narady i wydania orzeczenia.
4.Skład orzekający na podstawie zebranego materiału dowodowego rozstrzyga zwykłą większością głosów w kwestii winy i kary.

§16
 1. Sąd Koleżeński podejmuje decyzje i wydaje orzeczenia w formie uchwał.
 2. Orzeczenie powinno zawierać: 
–  propozycję polubownego rozwiązania sporu;–  umorzenie postępowania;
–  uniewinnienie;
–  odstąpienie od wymierzenia kary;
–  ukaranie obwinionego
 1. Orzeczenie ogłasza się bezpośrednio po zakończeniu narady.
 
§17
 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z orzeczeniem. (§41 ust. 11 Statutu)
 2. Odwołanie powinno zawierać:
– oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone;
– zwięzłe przedstawienie zarzutów;
– uzasadnienie zarzutów;
– wniosek o zmianę, uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem żądanej zmiany lub uchylenia w całości, lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

 1. Orzeczenia wydane przez Walne Zebranie Członków są ostateczne.

§24

Przewodniczący Sądu w każdym stadium sprawy może wyznaczyć posiedzenie pojednawcze, jeśli przyczyni się to do jej polubownego zakończenia.

§25
W razie niemożności wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych na pierwszym posiedzeniu, posiedzenie zostaje odroczone. Terminy kolejnych posiedzeń wyznacza Przewodniczący składu orzekającego.

§26
Przyjęty przez Sąd Koleżeński protokół podpisują wszyscy członkowie i sekretarz (protokolant).
Protokoły wraz z załącznikami są przechowywane u przewodniczącego Sądu przez okres całej kadencji.


Sankcje Sądu Koleżeńskiego

§27

W razie orzeczenia o ukaraniu strony Sąd Koleżeński ma prawo nakładać następujące kary:
1. upomnienie,
2. zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do jednego roku,
3. złożyć wniosek do Zarządu o wykluczenie z Towarzystwa.


Postanowienia końcowe

§28
Praca członków Sądu Koleżeńskiego ma charakter społeczny i nie przysługuje za nią wynagrodzenie.

§29
Członkom Sądu Koleżeńskiego przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań. 

§30
Ze swojej działalności Sąd Koleżeński zdaje sprawozdanie na Walnym Zebraniu Członków.

§31
Regulamin Sądu Koleżeńskiego wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.
Kategoria: Ogólna
Back to Top