AdminPTA | Odsłony: 955
                                                                                                                          

   Regulamin
Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Astrologicznego w Warszawie.
uchwalony w dniu 24 września 2022 roku.

 1. W Zebraniu uczestniczą - z głosem stanowiącym - uprawnieni członkowie Towarzystwa wykazani na liście obecności sporządzonej zgodnie z aktualnym zapisem w prowadzonym przez Zarząd - Rejestrze Członków PTA.
 2. Obecność na Zebraniu Członków potwierdzana jest przez uczestników własnoręcznym, czytelnym podpisem złożonym na liście obecności.
 3. Po podpisaniu listy obecności uprawnieni członkowie Towarzystwa otrzymują imienny (z uwidocznionym imieniem i nazwiskiem uczestnika) mandat, który jest opatrzony kolejnym numerem, odpowiadającym liczbie porządkowej na liście obecności na Zebraniu oraz pieczątką PTA.
 4. Zainteresowani członkowie PTA, którzy nie zostali umieszczeni na liście obecności, mają prawo odwołania się do Zebrania, w sprawie umieszczenia ich na liście uprawnionych do udziału w Zebraniu.
 5. Zgłoszone odwołanie, o którym mowa w pkt.4 Regulaminu, Zebranie rozpatruje niezwłocznie po wyborze Prezydium i w przypadku jego uznania Przewodniczący Zebrania poleca Sekretarzowi Zebrania dokonanie odpowiedniego uzupełnienia listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu..
 6. Prawo członka PTA do udziału w Zebraniu oraz prawo głosu można wykonywać wyłącznie osobiście.
 7. Przed otwarciem obrad Prezes Zarządu wyznacza protokolanta/ protokolantów.
 8. Walne Zebranie Członków zwane dalej Zebraniem, otwiera Prezes Zarządu.
 9. Następnie Prezes poddaje pod głosowanie jawne proponowany porządek obrad podany w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania, po uprzednim wysłuchaniu wniosków, jeżeli zostaną zgłoszone z sali.
 10. Prezes Zarządu zgłasza propozycje składu Prezydium Zebrania - Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Z sali mogą być zgłoszone dodatkowe kandydatury.
 11. Zgłoszone kandydatury są przyjmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 12. Po dokonaniu wyboru Prezydium Zebrania, Prezes Zarządu wchodzi w skład Prezydium Zebrania i przekazuje prowadzenie obrad Przewodniczącemu Zebrania.
 13. Przewodniczący Prezydium poddaje pod głosowanie jawne projekt Regulaminu obrad, po uprzednim wysłuchaniu wniosków, jeżeli zostaną zgłoszone z sali.
 14. Do kompetencji Przewodniczącego Zebrania należy: prowadzenie obrad zgodnie z przyjętym porządkiem i Regulaminem obrad, pilnowanie kolejności wystąpień dyskutantów, udzielanie głosu, dbanie by dyskusja nie odbiegała od tematu oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych decyzji. Od decyzji Przewodniczącego Zebrania, przysługuje odwołanie do Prezydium Zebrania.
 15. Przewodniczący może przekazać swoje obowiązki jednemu z członków Prezydium Zebrania (Prowadzący obrady).
 16. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Przewodniczącego Zebrania mają odpowiednie zastosowanie do Prowadzącego obrady.
 1. W obradach, w zależności od potrzeb, biorą udział zaproszeni goście; zaproszenie może obejmować poszczególne punkty porządku obrad lub całe posiedzenie; zaproszenie gości należy do kompetencji Zarządu. Wykonanie tego uprawnienia powierza się Prezesowi Zarządu.
 2. Zebranie powołuje 3 komisje: 2-5 osobową Komisję Mandatowo -Skrutacyjną i 2-5 osobową Komisję Wyborczą oraz liczącą od 2 do 5 osób Komisję Uchwał i Wniosków
 3. Przewodniczący Zebrania zgłasza propozycje do komisji powoływanych przez Zebranie. Z sali mogą być zgłoszone dodatkowe kandydatury. Proponowane osoby powinny uprzednio wyrazić zgodę na pracę w komisji.
 4. Członkami Komisji mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia - uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu.
 5. Powołane na Zebraniu komisje wybierają ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza, przystępują niezwłocznie do pracy oraz sporządzają z podjętych czynności odpowiednie protokoły.
 6. Do kompetencji Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej należy: sprawdzenie prawidłowości zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków, stwierdzenie na podstawie listy obecności kworum na Zebraniu, a także na polecenie prowadzącego obrad, obliczanie wyników z przeprowadzanych na Zebraniu głosowań.
 7. Do kompetencji Komisji Wyborczej należy przygotowanie propozycji pełnego składu do poszczególnych władz PTA, które mogą być uzupełniane zgłoszeniami z sali. Następnie przedstawienie ich Walnemu Zebraniu.
 8. Do kompetencji Komisji Uchwał i Wniosków należy: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, opracowywanie projektów uchwał i przedstawienia ich Zebraniu do uchwalenia.
 9. Rozpoczynając kolejny punkt porządku, Przewodniczący obrad odczytuje jego treść i udziela głosu referentowi sprawy.
 10. Po przedstawieniu sprawy, jeżeli wymaga ona przeprowadzenia dyskusji, Przewodniczący otwiera ją przyjmując zgłoszenia do dyskusji. W uzasadnionych przypadkach dyskusja może być ograniczona do jednego głosu za wnioskiem i jednego głosu przeciw wnioskowi.
 11. Wystąpienie dyskutanta nie może przekraczać 5 minut, powinno trzymać się tematu oraz kończyć się konkretnymi, jasno sformułowanymi wnioskami lub stanowiskiem; w uzasadnionych przypadkach może być ustalony inny limit czasu wystąpień.
 12. Przewodniczący Zebrania może żądać od zgłaszającego wniosek, by przedstawił go w formie pisemnej.
 13. Wnioski zgłaszane podczas obrad są kierowane do Komisji Uchwał i Wniosków, która rozpatruje każdy wniosek i rozstrzyga większością głosów członków Komisji o jego uwzględnieniu w projekcie uchwały lub projekcie stanowiska. W przypadku nieuwzględnienia wniosku przez Komisję, zgłaszający wniosek ma prawo zgłosić go ponownie do rozpatrzenia przez Zebranie, które w głosowaniu jawnym ostatecznie rozstrzyga o jego przyjęciu lub odrzuceniu.
 14. Poza kolejnością zapisanych do głosu, Przewodniczący udziela głosu w celu: zgłoszenia wniosku w sprawach formalnych oraz dla zwięzłego sprostowania lub
 1. wyjaśnienia faktów i okoliczności przytoczonych przez poprzedniego dyskutanta, a także w zależności od potrzeb zaproszonym gościom.
 2. Wniosek o zmianę porządku obrad jest rozpatrywany niezwłocznie po zakończeniu aktualnie omawianego punktu porządku obrad.
 3. Dyskusja nad zgłoszonym wnioskiem obejmuje propozycje skreślenia części wniosku, dodania uzupełnienia lub zmiany części wniosku; propozycja zmiany całego wniosku lub jego zasadniczego sensu oznacza zgłoszenie nowego wniosku.
 4. Ostatni głos w dyskusji przysługuje wnioskodawcy [referentowi sprawy].
 5. Po wyczerpaniu listy dyskutantów zarządza się głosowanie, w pierwszej kolejności głosowane są poprawki i uzupełnienia, a następnie cały wniosek po wprowadzeniu zmian.
 6. Przewodniczący ma prawo przywołać uczestnika obrad „do porządku”. Przywołany winien bezzwłocznie zastosować się do zaleceń Przewodniczącego. Powtórne przywołanie tego samego uczestnika „do porządku” jest odnotowywane w protokole z Zebrania. Trzecie przywołanie powoduje obowiązek opuszczenia sali przez uczestnika naruszającego Regulamin obrad.
 7. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu; obliczenia głosów dokonuje Przewodniczący obrad lub Komisja Mandatowo -Skrutacyjna.
 8. Po przeprowadzeniu głosowania Prowadzący obrady lub Przewodniczący Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej podaje wyniki; przy równej ilości głosów za i przeciw wnioskowi rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania.
 9. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Statutu nie wymagają kwalifikowanej.
 10. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Mandatowo -Skrutacyjna, wydając uprawnionym specjalnie przygotowane karty do głosowania. Sposób głosowania ustala Przewodniczący Zebrania.
 11. Wyniki głosowania oblicza i podaje do wiadomości Komisja Mandatowo -Skrutacyjna, która sporządza ze swoich czynności protokół.
 12. Przeprowadzenie wyborów do władz PTA normuje oddzielnie uchwalony Regulamin wyborów, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 13. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania zamyka posiedzenie.
 14. W terminie 7 dni po zakończeniu obrad Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Zebrania oraz protokolanci, jeżeli byli powołani.
 15. Prace protokolantów nadzoruje Sekretarz Zebrania, który odpowiada za prawidłowe i terminowe sporządzenie protokołu.
 16. Protokół jest wyłożony do wglądu dla zainteresowanych członków Stowarzyszenia w biurze PTA przez okres 30 dni po jego sporządzeniu i podpisaniu.
 17. Regulamin obowiązuje z chwilą uchwalenia.
Kategoria: Ogólna
Back to Top