AdminPTA | Odsłony: 1009
Regulamin Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

Par. 1.
 1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, sprawuje stały nadzór nad działalnościąTowarzystwa we wszystkich dziedzinach jego działalności, ze szczególnym uwzględnieniemspraw finansowych.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 3. a) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych, w tym kontrolę działalności Towarzystwa w zakresie zgodności z przepisami prawa i ze Statutem oraz uchwałami Walnych Zebrań Członków;
 4. b) okresowa kontrola spraw finansowych Towarzystwa i zgodności prowadzonej dokumentacji, w tym rejestrów i ksiąg podatkowych z obowiązującymi przepisami i ze stanem faktycznym;
 5. c) prawo występowania do Zarządu PTA z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
 6. d) składanie Walnemu Zebraniu Członków pisemnego sprawozdania ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 7. e) prawo występowania do Zarządu PTA z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, w tym w sprawach ujawnionych nieprawidłowości lub zaniedbań;
 8. f) prawo uczestniczenia członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu PTA z prawem głosu doradczego.
 9. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Towarzystwa, żądać od Zarządu wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Towarzystwa.
 10. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi PTA wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Towarzystwa.

Par. 2.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres kadencji, która trwa 4 lata.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza na pierwszym swoim posiedzeniu po wyborach. Ewentualne następne zmiany na funkcjach w trakcie trwania kadencji są dokonywane w możliwie najkrótszym czasie po nastąpieniu faktów uzasadniających ich dokonanie.
 3. Członek Zarządu, Sądu Koleżeńskiego, prokurent, likwidator oraz pracownik zatrudniony w Towarzystwie, a w szczególności księgowy lub inne osoby podlegające bezpośrednio Zarządowi, nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwała Komisji Rewizyjnej ma moc obowiązującą od dnia jej podjęcia, o ile nie przewidziano w niej wyraźnie późniejszego terminu wejścia w życie.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego - o ile jest to możliwe, w porozumieniu z przewodniczącym Komisji.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia powiadamiany jest Przewodniczący zarządu PTA.
 7. Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej przewodniczy przewodniczący albo wiceprzewodniczący.
 8. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu.
 9. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej mogą w zależności od potrzeb uczestniczyć również inne zaproszone osoby.
 10. Członkowie Zarządu i osoby zaproszone uczestniczące w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie mają prawa do głosowania.

Par. 3.
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez powiadomienia przekazane: pocztą, mailem, telefoniczne lub w każdy inny skuteczny sposób, do wszystkich uprawnionych osób.
 2. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej winien zostać powiadomiony o planowanym miejscu i terminie posiedzenia oraz porządku obrad, z co najmniej tygodniowym (7 dni) wyprzedzeniem.

Par. 4.
 1. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagane jest prawidłowe zaproszenie wszystkich członków Komisji oraz obecność co najmniej 50% członków Komisji.
 2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu.
 3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
 4. Osoba przewodnicząca posiedzeniu może zarządzić tajne głosowanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji Rewizyjnej.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały może zgłosić do protokołu zdanie (stanowisko) odrębne.

Par. 5.
 1. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół zawierający w szczególności: miejsce i datę odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych członków Komisji Rewizyjnej, imiona i nazwiska innych osób, jeżeli uczestniczą w posiedzeniu, porządek obrad, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz treść zdań (stanowisk) odrębnych zgłoszonych przez członków Komisji Rewizyjnej, o ile miały takie miejsce.
 2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu.
 3. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej są przechowywane w siedzibie Towarzystwa lub w innym miejscu wskazanym w uchwale Komisji Rewizyjnej. 

Par. 6.
 1. Koszty działalności Komisji Rewizyjnej pokrywa Towarzystwo.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do korzystania z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Towarzystwa w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków.

Par. 7.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Komisję Rewizyjną.
Kategoria: Ogólna
Back to Top