| Odsłony: 8448

Nagroda PTA im. Franciszka Prengla

Zgodnie z § 9. Statutu PTA, Zarząd Polskiego Towarzystwa Astrologicznego podjął uchwałę (15/2013 z dnia 17.05.2013) o przyznawaniu dorocznej Nagrody im. Franciszka Prengla. Celem inicjatywy Towarzystwa jest nie tylko wyróżnianie i honorowanie astrologów mających szczególny wkład w rozwój astrologii w Polsce zarówno na polu edukacyjnym, jak i badawczym, lecz również wskazywanie na określone standardy, o które powinno dbać środowisko astrologiczne w Polsce. Nagroda im. Franciszka Prengla po raz pierwszy zostanie wręczona podczas III Konferencji PTA w dniach 19-20 października 2013 roku w Warszawie.

 

Franciszek August Prengel (1899-1945) to centralna postać przedwojennej astrologii w Polsce. Był przede wszystkim jej znakomitym popularyzatorem, zwłaszcza wśród środowisk twórczych i intelektualnych. Wydawał m.in. rozchwytywany Polski kalendarz astrologiczny (1928-1939), pisywał do lokalnych gazet, był mistrzem horoskopów politycznych i meteorologicznych. Potrafił skupić wokół siebie wielu wybitnych uczonych zamieszczających fachowe artykuły w Kalendarzu.

Jego sława dotarła aż do Paryża, gdzie w 1937 roku na jednym z międzynarodowych sympozjów wygłosił wykład „Astrologia i astrologowie za czasów Kopernika”. Prengel dbał o profesjonalizm i wysoki poziom swoich tekstów, tępiąc hochsztaplerów i naciągaczy.

Był współtwórcą (1937), a później przewodniczącym (1938-1939) Polskiego Towarzystwa Astrologicznego w Bydgoszczy. Jego śmiałe plany wydawnicze dramatycznie przerwała wojna. Po kampanii wrześniowej został aresztowany przez gestapo za sporządzanie horoskopów przywódców III Rzeszy. Później został osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie zmarł dwa tygodnie przed wyzwoleniem. Prace, notatki i bogaty księgozbiór Prengla zostały zniszczone przez hitlerowców.

 

 

Regulamin nagrody im. Franciszka Prengla
Polskiego Towarzystwa Astrologicznego z siedzibą w Warszawie

 

 

 1. Nagroda im. Franciszka Prengla jest przyznawana przez Polskie Towarzystwo Astrologiczne.
 2. Nagroda jest przyznawana za wybitny dorobek w zakresie upowszechniania wiedzy astrologicznej w społeczeństwie, prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej i kulturalnej związanej z astrologią oraz propagowanie i inicjowanie działań filantropijnych, mających na celu integrację środowiska astrologicznego w Polsce oraz ochronę zawodu i etosu astrologa.
 3. Nagrodę stanowi:

a)      Statuetka

b)      List honorowy Zarządu Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

c)       Wpis do Księgi Honorowej Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

d)      Wykład honorowy lub/i publikacja eseju

 1. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Rada Programowa Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, powoływana przez Zarząd. Przewodniczącym Rady Programowej jest Prezes Zarządu, a wiceprzewodniczącym Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Rada Programowa powoływana jest na okres kadencji Zarządu.
 2. Rada Programowa podejmuje decyzję o przyznaniu ilości nagród w danym roku.
 3. Nagrodę wręcza Prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego lub w jego zastępstwie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.
 4. Kandydatami do nagrody mogą być profesjonalni astrologowie o wybitnym dorobku badawczym lub edukacyjnym w zakresie wiedzy astrologicznej, cechujący się wysokim poziomem etyki zawodowej, oraz przyczyniający się do integracji środowiska astrologicznego w Polsce oraz współpracy ze środowiskami astrologicznymi na świecie.
 5. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

a)      walne zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Astrologiczne,

b)      Członkowie organów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego,

c)       Członkowie Polskiego Towarzystwa Astrologicznego w liczbie min. 10 osób,

d)      Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.

 1. Termin zgłaszania kandydatów reguluje odrębna uchwała.
 2. Kandydatury zgłasza się na ręce Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Astrologicznego lub w jego zastępstwie wiceprezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.
 3. Osoby zgłaszające kandydatów winny umotywować kandydaturę na piśmie.
 4. Rada Programowa podejmuje decyzję na posiedzeniu, w formie uchwały, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 3 członków Rady Programowej, w tym Przewodniczącego lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczącego. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Głosowanie nad podjęciem uchwały jest możliwe w trybie pisemnym (także drogą elektroniczną), bez odbycia posiedzenia. W takim wypadku Prezes Zarządu powiadamia członków Rady Programowej na piśmie o zgłoszonych kandydaturach i przedkłada projekt uchwały. Uchwała podjęta w trybie pisemnym wymaga dla swojej ważności podpisu co najmniej ¾ składu Rady Programowej. Nagrodę przyznaje się kandydatom, którzy otrzymają co najmniej ¾ głosów składu Rady Programowej.
 6. Rada Programowa podejmuje decyzję w oparciu o niniejszy Regulamin.

 

 

Back to Top