AdminPTA | Odsłony: 5897


Fragment książki „Mundane Astrology” Raphaela z 1910 roku

Przekład: Ewa Nowicka, anglistka, studentka Szkoły Astrologii PTA.
Redakcja: dr Piotr Piotrowski, DMA.
 

Od Redakcji

Poniżej prezentujemy polski przekład wybranych trzech rozdziałów z książki Raphaela „Mundane Astrology” z 1910 roku, podejmujących w formie kompendium zagadnienia z zakresu zaćmień solarnych i lunarnych. Pozycja ta, obok prac H. S. Greena, należy do klasycznych rozpraw astrologicznych z kręgu anglosaskiego z przełomu XIX i XX wieku poświęconych astrologii mundalnej i politycznej.

Pod pseudonimem Raphael, ściślej mówiąc Raphael VI (bo tradycja Raphaelów-astrologów sięga na Wyspach początku XIX w.) ukrywał się Frederick Robert Tuck Cross urodzony 15 maja 1850 roku o godz. 2:35 w Brockley Farm we wschodniej Anglii. Zmarł w 1923 roku. Raphael rozpoczął naukę astrologii już w 12. roku życia, a w wieku 25 lat zaczął wydawać znane czasopismo „Prophetic Messenger”. Jego książki na temat astrologii mundalnej, a także horarnej i urodzeniowej, cechuje prostota, przejrzystość i zwięzłość, dzięki czemu były one swego czasu polecane przez rozmaitych nauczycieli astrologii i cieszyły się dużą popularnością wśród czytelników.

W niniejszej edycji zamieszczamy rozdziały XXII, XXIII i XXIV, które odnoszą się do interpretacji zaćmień. W rozdziale XXII Autor koncentruje się na ogólnym wpływie zaćmień w zależności od żywiołu znaku, w jakim one wypadają, podaje także wskazówki, jak określać części świata, w których można spodziewać się skutków zaćmień. Sporo miejsca Raphael poświęca również metodologii określania czasu, w którym mogą wystąpić zdarzenia zapowiadane przez dane zaćmienie. W rozdziale tym znajdują się cytaty z „Tetrabiblos” Ptolemeusza, które w polskiej wersji zastąpione zostały przekładem Grzegorza Muszyńskiego, bazującym na edycji prof. W. Hübnera. Autor zaś, nie podając źródła, cytuje w swojej książce dostępny wówczas przekład dzieła Ptolemeusza według J. M. Ashmanda z 1822 roku, oparty na parafrazach Proklosa, choć w istocie bazujący nie na oryginale greckim, lecz na wersji łacińskiej „Czworoksięgu”. Z kolei Girolamo Cardano (1501-1576) cytowany jest za pismami H. Coleya.

W kolejnych rozdziałach, XXIII i XXIV, ujęte zostały interpretacje zaćmień Słońca i Księżyca w zależności od dekanatu znaku zodiaku. Auror omawia wszystkie 36 dekanatów, przypisując odmienne znaczenie dla występujących w nich zaćmień Słońca i oddzielnie dla zaćmień Księżyca. Te pierwsze bowiem odnoszą się zwykle do króla, władcy, osób sprawujących władzę oraz spraw publicznych i wojskowych, te drugie zaś, lunarne, mają do czynienia ze sprawami ludzi, poddanych oraz zjawiskami naturalnymi. Kluczem do tych dekanicznych interpretacji jest planetarny system dekanatów zgodny z tradycją arabską (a nie indyjską, która przeniknęła do astrologii współczesnej). W myśl tej koncepcji każdy dekanat rządzony jest przez jedną z siedmiu planet w kolejności zgodnej z geocentrycznym porządkiem sfer niebieskich (zob. Tablice podstawowych godności planet). Charakter zaćmienia zależy bowiem przede wszystkim od planetarnego władcy dekanatu, a w istocie od mieszaniny wpływów władcy znaku i planety rządzącej dekanatem. Z uwagi na fakt, że na przykład trzeci dekanat Barana rządzony jest przez Wenus, to zaćmienie Słońca w tym odcinku zodiaku zapowiada śmierć znanej i wpływowej kobiety, natomiast zaćmienie Księżyca niesie ze sobą rozmaite zagrożenia dla kobiet.

Warto podkreślić, że interpretacje poczynione przez Raphaela są paralelne względem tych przytoczonych choćby przez Williama Lilly’ego w dziele „Annus Tenebrousus” z 1652 roku, albo zawartych w czwartej księdze „Astrologia Restaurata” Williama Ramseya z roku 1653, choć ich źródłem są pisma Junctinusa (1522-1590), powołującego się na Proklosa (412-485).

Planetarny władca dekanatu nie jest jednak władcą zaćmienia, bo w istocie jest nim almuten stopnia ascendentu oraz stopnia, w jakim dochodzi do eklipsy. Przy czym warto podkreślić, że Raphael instruuje, aby horoskop tego zjawiska sporządzać na dokładny moment lunacji (nowiu albo pełni), a nie na faktyczny moment zaćmienia, który wypada kilka minut przed lub po koniunkcji, względnie opozycji Świateł.

 
Zacmienia01


Rozdział XXII
Zaćmienia


Zaćmienia Słońca i Księżyca odgrywają ważną rolę w astrologii mundalnej, ponieważ określają wydarzenia o istotnym znaczeniu i trwaniu przez dość długi czas. Horoskop dla każdego zaćmienia solarnego powinien być sporządzony na moment koniunkcji ekliptycznej Świateł, a horoskop eklipsy lunarnej na moment ekliptycznej opozycji, a nie na czas centralnego zaćmienia. Czas koniunkcji ekliptycznej nazywamy nowiem, natomiast moment opozycji ekliptycznej pełnią Księżyca.

Zaćmienia najbardziej oddziałują na te kraje, gdzie są widoczne, a w szczególności na te kraje, które są na południku w momencie centralnego zaćmienia. Oddziaływania zaćmień dotyczą również krajów i miast rządzonych przez znak zodiaku, w którym nastąpiło zaćmienie.

W przypadku zaćmień Księżyca uznaje się ich wpływ za niemal natychmiastowy, lecz w przypadku zaćmień Słońca musi upłynąć kilka miesięcy, aby się pojawiły najważniejsze efekty. Skutki każdego zaćmienia będą proporcjonalne do jego rozmiaru, inaczej mówiąc, im bardziej całkowite jest zaćmienie, tym mocniej wpływa na kraje i ich mieszkańców. Uważa się, że zaćmienia nie wpływają na te kraje, regiony czy miasta, gdzie były niewidoczne.

Wspólne obserwacje wpływu zaćmienia przeprowadzane przez astrologów w różnych okresach i różnych miejscach potwierdzają te opinie, więc każdy sam je może łatwo zweryfikować.

W Tetrabiblos Ptolemeusza znajdują się następujące zasady dotyczące zaćmień.

„"Przy sprzęgnięciach Słońca i Księżyca, które powodują zaćmienia (a zwłaszcza przy tych, jakie łatwiej dostrzec), weźmiemy pod uwagę miejsce zodiaku, gdzie zaszło zaćmienie, oraz kraje spowinowacone z przyporządkowanym mu trójkątem. Podobnie ustalimy także, jakie miasta sympatyzują ze znakiem zodiaku, w którym doszło do zaćmienia – czy to ze względu na pozycję horoskopu i Świateł w momencie zakładania owych miast, czy tez na podstawie położenia środka nieba [w horoskopie urodzeniowym] tych, którzy sprawowali wówczas rządy. Dla wszystkich znalezionych przez nas krajów i miast wykazujących takie powinowactwa konkretne zjawisko należy z reguły uznać za znaczące, najbardziej jednak dla tych, które są związane z zodiakalnym znakiem zaćmienia, oraz dla tych, w których zaćmienie było widoczne, gdyż jego miejsce znajdowało się nad Ziemią. [Cyt. za: Klaudiusz Ptolemeusz, Czworoksiąg, przeł. G. Muszyński, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 121-122.]


Ustalono, że zaćmienia występujące w znakach stałych mają skutki długotrwałe, a te w znakach kardynalnych będą krótkotrwałe i szybko przeminą, natomiast skutki zaćmień w znakach zmiennych pojawią się szybko, długo potrwają, ale ich wpływy będą podlegać przerwom, to znaczy, że potrwają przez pewien czas, nagle znikną i pojawią się ponownie.

Teraz rozważmy wpływ zaćmień ze względu na rodzaj znaku:

1.      Zaćmienia w znakach ognistych. Zagrażają one zniszczeniem bydła, owiec, wygnaniem, uwięzieniem lub zamordowaniem znanej osobistości, albo potężnego władcy. Wielkie niezadowolenie lub niezgoda wśród ludności. Ruchy armii, wielkie pożary, epidemie, zniszczenie plonów w miejscach dotkniętych zaćmieniem.

2.      Zaćmienia w znakach ziemskich. Zwiastują niedostatek zbóż i innych plonów przez suszę, wywołują trzęsienia ziemi, katastrofy górskie i wielkie kryzysy w rolnictwie.

3.      Zaćmienia w znakach powietrznych. Głód, choroby, epidemie, burze oraz gwałtowne wichury trudne do zniesienia dla ludzi.

4.      Zaćmienia w znakach wodnych. Te wskazują na wzrost śmiertelności wśród zwykłych obywateli, wielkie straty w drobiu i rybach oraz wśród zwierząt morskich żyjących na wybrzeżach.

 

Kolejna zasada również powinna być brana pod uwagę przy ocenie wpływów zaćmienia.

Należy rozważyć siłę planety rządzącej znakiem, a także jej dokładną pozycję w horoskopie, ponieważ znaczenie tej planety będzie miało duży wpływ na skutki zaćmienia.

Jeśli przykładowo Mars rządzi znakiem, w którym nastąpiło zaćmienie, i jest on posadowiony w ósmym domu horoskopu, będzie to oznaką wielkiego nieszczęścia, które spowoduje wiele nagłych i strasznych zgonów. Jeśli zaś jest on w domu szóstym, oznacza wiele chorób; jeżeli w trzecim, to wiele wypadków kolejowych. Tak samo jest z innymi malefikami. Gdy benefiki rządzą znakiem, w którym nastąpiło zaćmienie, efekty są łagodniejsze, ale wiele zależy od siły rządzącej planety.

Czas trwania skutków zaćmienia jest proporcjonalny do czasu trwania samego zaćmienia. W przypadku zaćmienia Słońca jego skutki będą trwały tyle lat, ile godzin trwało zaćmienie. Tak więc całkowite zaćmienie z 01.11.1910 trwające 4 godziny i 34 minut odpowiada skutkom trwającym 4 lata i 7 miesięcy. W przypadku zaćmienia Księżyca skutki będą trwały tyle miesięcy, ile trwało zaćmienie mierzone w godzinach. Zaćmienie Księżyca z 16 listopada 1910 roku trwało 3 godziny i 14 minut, co odpowiada trzem miesiącom i siedmiu dniom.

Jakkolwiek nie jest pewne, czy ten okres trwania należy liczyć od daty zaćmienia, czy od rozpoczęcia jego efektów, ale bardziej prawdopodobne, że to drugie.

Wiele reguł zostało podanych w odniesieniu do tej kwestii, lecz o tym, co jest poprawne, najlepiej decyduje samo doświadczenie.

Cardano mówi:

Aby dowiedzieć się, kiedy efekty zaćmienia zaczynają być odczuwalne, weź odległość od wschodu Światła do środka zaćmienia lub od środka zaćmienia do następnego wschodu Światła, co do godzin i minut. Długość dnia odnosimy proporcjonalnie do roku w przypadku zaćmienia Słońca, a długość nocy do zaćmienia Księżyca. Czas trwania skutków wyrażony w ułamku roku można obliczyć na podstawie ułożonej proporcji po obliczeniu uzyskanego przedziału (długość dnia lub nocy).


Ptolemeusz mówi:


1.      Jeśli zaćmienie następuje na wschodnim horyzoncie, skutki będą występować przez następne sześć miesięcy, a ich najsilniejsze działania będą widoczne w pierwszym trymestrze tego okresu.

2.      Jeśli pojawi się w zenicie, wydarzenia nastąpią pomiędzy czwartym a ósmym miesiącem po zaćmieniu, a do tych najważniejsze dojdzie w środku tego okresu lub w drugiej części.

3.      Jeśli zaćmienie wystąpi na zachodnim horyzoncie, jego skutki pojawią się pomiędzy ósmym a dwunastym miesiącem od zaćmienia, a najważniejsze z nich nastąpią pod koniec tego okresu.

Najbardziej wiarygodna reguła, jak dowodzą doświadczenia, mówi, że należy obliczyć czas wschodu i zachodu od środka zaćmienia, a następnie przeliczyć ten okres jako jeden dzień dla każdych czterech minut lub jako jeden rok dla dwudziestu czterech godzin.

W następnych dwóch rozdziałach opisane są skutki zaćmień Słońca i Księżyca w zależności od ich występowania w kolejnych dekanatach każdego znaku zodiaku. Obserwacje, które zostały zapisane, uznawane są za bardzo wiarygodne, o ile nie całkowicie rzetelne.

Należy zauważyć, że dekanatem jest trzecia część znaku i zawiera ona dziesięć stopni. Pierwszy dekanat znaku rozciąga się od 0° do 10°, drugi od 10° do 20°, natomiast trzeci od 20° do końca znaku.

 
Zacmienie02Rozdział XXIII
Skutki zaćmień solarnych
 
Poniżej opisano zasadniczy wpływ zaćmień Słońca w zależności od dekanatu znaku zodiaku, w którym zjawisko nastąpiło.


Baran
Pierwszy dekanat — wojna, zamieszki i podburzanie ludzi, spory, ruchy wojsk, tendencje do występowania nadmiernej suszy
Drugi dekanat — smutek, znużenie władcy, groźba jego śmierci, zniszczenia wśród upraw, głównie wśród drzew owocowych
Trzeci dekanat — dla zwykłych ludzi smutek, żałoba, śmierć wybitnej i znanej kobiety, straty w stadach bydła


Byk
Pierwszy dekanat — straty w handlu i biznesie, zniszczenia upraw, głównie dotyczące zbóż
Drugi dekanat — sprowadza zagrożenie dla ludzi w podróży oraz na rodzące kobiety
Trzeci dekanat — głód i epidemia


Bliźnięta
Pierwszy dekanat — tarcia i spory wśród duchowieństwa, spory religijne, nienawiść, lekceważenie i pogarda dla praw bożych i ludzkich
Drugi dekanat — wzrost kradzieży, przestępstw, mordów, piractwa
Trzeci dekanat — śmierć jakiegoś władcy, która przyniesie wiele kłopotów różnym krajom


Rak
Pierwszy dekanat — zakłócenia w atmosferze, wielkie zmiany w pogodzie
Drugi dekanat — wysychanie rzek, źródeł, zbyt swobodne zachowania kobiet
Trzeci dekanat — zamieszki i epidemie


Lew
Pierwszy dekanat — śmierć władcy i niedobory zboża
Drugi dekanat — wielkie problemy dla rządzących
Trzeci dekanat — profanacje kościołów, miejsc kultów sakralnych, oblężenia miast i niewola


Panna
Pierwszy dekanat — śmierć władcy i związane z tym wielkie nieszczęścia
Drugi dekanat — głód epidemia i rozruchy
Trzeci dekanat — wielkie kłopoty i przeciwności losu, możliwe uwięzienie malarzy i poetów oraz tych, co się utrzymują z pracy umysłowej


Waga
Pierwszy dekanat — zanieczyszczenia, zepsute powietrze, niedobory zboża i wysokie jego ceny
Drugi dekanat — śmierć wybitnego władcy, zamieszki i głód
Trzeci dekanat — problemy szlachty, utrata przez szlachtę posiadłości


Skorpion
Pierwszy dekanat — wojna , zamieszki, morderstwa, zdrada, niewola
Drugi dekanat — intrygi przeciwko władcy, który miłuje pokój
Trzeci dekanat — pojawienie się tyrana, bezczynność i lenistwo byłego władcy, który nienawidzi wszystkich


Strzelec
Pierwszy dekanat — nienawiść i zamieszki wśród społeczeństwa
Drugi dekanat — śmierć wielbłądów i wszystkich przeżuwaczy
Trzeci dekanat — naciski na armię i problemy z końmi


Koziorożec
Pierwszy dekanat — rebelia, emigracja władcy nieszczęścia dotykające wielkich osób
Drugi dekanat — bunt żołnierzy przeciwko oficerom, niepokoje w armii
Trzeci dekanat — głód, nakłanianie króla do radykalnych działań


Wodnik
Pierwszy dekanat — smutek i żałoba w społeczeństwie
Drugi dekanat — napaści, kradzieże i gwałty, trzęsienia ziemi i głód
Trzeci dekanat — śmierć owiec i innych zwierząt pastwiskowych


Ryby
Pierwszy dekanat — wysychanie rzek, niebezpieczeństwa na wybrzeżach mórz i oceanów
Drugi dekanat — śmierć wybitnej osobistości, starty wśród ryb, zalewanie lądów
Trzeci dekanat — nawoływania do buntów, okrutne i dzikie zachowania żołnierzy


 
Zacmienie03


Rozdział XXIV
Skutki zaćmień lunarnych
 

Poniżej opisano zasadniczy wpływ zaćmień Księżyca w zależności od dekanatu znaku zodiaku, w którym zjawisko nastąpiło.


Baran
Pierwszy dekanat — okres suchego powietrza, choroby, grad, pożary lasów, zniszczenia domów
Drugi dekanat — epidemie
Trzeci dekanat — wzrost aborcji, zagrożenia zdrowia głównie dla kobiet


Byk
Pierwszy dekanat — wzrost chorób wśród bydła
Drugi dekanat — zgon władcy, spadek produkcji, niskie plony, wyjałowienie gleby
Trzeci dekanat — główne wpływy pojawią się wśród węży i pełzających stworzeń, które spowodują śmierć wielu osób


Bliźnięta
Pierwszy dekanat — zagrożenia napadami i gwałtem
Drugi dekanat — sprowadza nagłe ruchy wojsk, naciski władzy
Trzeci dekanat — śmierć znanej i wybitnej osoby


Rak
Pierwszy dekanat — rebelia i wybuch wojny
Drugi dekanat — ciężkie obciążenia, daniny, podatki i nietolerancja
Trzeci dekanat –– przynosi śmierć, głównie kobietom, nagłe zniszczenia i nędza


Lew
Pierwszy dekanat — przynosi nagłą chorobę, śmierć władcy lub znanej osobistości
Drugi dekanat — podróż króla i zmiany na stanowisku rządzącego
Trzeci dekanat — bunt ludności, przewrót wojsk lub powstanie


Panna
Pierwszy dekanat — choroba króla, niezgoda wśród ludzi
Drugi dekanat — przynosi zniszczenia radnym i pisarzom, ograniczenia
Trzeci dekanat — choroby wśród ludności


Waga
Pierwszy dekanat — gwałtowne burze i gradobicia
Drugi dekanat — kłopoty i nieszczęścia
Trzeci dekanat — groźba śmierci znanej osobistości


Skorpion
Pierwszy dekanat — możliwość strasznych burz i trzęsień ziemi
Drugi dekanat — wysychanie owoców i oliwek
Trzeci dekanat — wzrost groźnych chorób, kłótnie i masakry wśród ludności


Strzelec
Pierwszy dekanat — kradzieże i gwałty
Drugi dekanat — choroby koni i mułów
Trzeci dekanat — nasilenie się przestępczości i epidemii


Koziorożec
Pierwszy dekanat — nasilenie korupcji wśród ludzi, zamach na znaną osobę
Drugi dekanat — częste najazdy wojsk, grabieże i branie w niewolę
Trzeci dekanat — śmierć władcy i bunty w kraju


Wodnik
Pierwszy dekanat — choroba władcy
Drugi dekanat — całkowite zniszczenie nasion
Trzeci dekanat — zmiany we wszystkich dziedzinach życia


Ryby
Pierwszy dekanat — smutek dla księży i zagrożenia dla miejsc kultu religijnego
Drugi dekanat — śmierć znanej osoby
Trzeci dekanat — zagrożenia grabieżą, gwałtami, napadami na ludzi na lądzie i morzach


 
Kategoria: Artykuły
Back to Top