AdminPTA | Odsłony: 915
REGULAMIN WYBORÓW

Władz Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

Przyjęty uchwałą Walnego Zebrania
w dniu 24 września 2022 roku


 • Par. 1

1.Prawo wybierania władz mają członkowie uczestniczący w Walnym Zebraniu.

2.Prawo kandydowania do Władz Towarzystwa mają wszyscy członkowie Towarzystwa.

3. Członkowie Towarzystwa nieobecni na Zebraniu mogą pisemnie przekazać swoją zgodę na kandydowanie do Władz innemu członkowi lub do Prezydium Zebrania.

4. Jeden członek PTA może przedstawić zgodę na kandydowanie tylko jednej nieobecnej osoby.

5. Każdy członek biorący udział w Zebraniu posiada prawo do jednego głosu, które wykonywane jest osobiście.

 

 • Par. 2
1.Walne Zebranie wybiera:
 1. od 3 do 7 członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu w odrębnym głosowaniu,
 2. od 3 do 5 członków Komisji Rewizyjnej.
 3. od 3 do 5 członków do Sądu Koleżeńskiego

2.Walne Zebranie przed przeprowadzeniem wyborów określa z uwzględnieniem postanowień ust.1, liczbę członków Zarządu, liczbę członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego - jaka będzie wybrana na nową kadencję,

 • Par. 3
1.Do przeprowadzenia wyborów wybiera się spośród członków Komisję Wyborczą i Komisję Mandatowo -Skrutacyjną.

2.Każda z Komisji składa się z 2 – 5 osób.

3.Członkowie Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej nie mogą być kandydatami do Władz Towarzystwa albo uprzednio powinni złożyć rezygnację z pracy w komisji..

 • Par. 4
1.Kandydatów do Władz Towarzystwa zgłaszają:
 1. a) Komisja Wyborcza;
 2. b) członkowie
 3. Po zgłoszeniu kandydata i jego prezentacji, zgłoszenie przekazywane jest do Komisji Wyborczej.

 • Par. 5
Zgłaszający kandydaturę powinien ją przedstawić i umotywować, a zgłoszony kandydat powinien wyrazić zgodę na wpisanie  na listę kandydatów do danego organu.

 • Par. 6
Zgłoszony kandydat może być wpisany na listę kandydatów do władz tylko do jednego organu władzy Towarzystwa.

 • Par. 7
1.Liczba zgłoszonych kandydatów do danego organu powinna być co najmniej równa liczbie ustalonej w § 2 niniejszego Regulaminu.

2.Zamknięcie listy kandydatów wymaga akceptacji przez Zebranie na wniosek przewodniczącego obrad lub zgłoszony z sali.

 • Par. 8
1.Bezpośrednio po zamknięciu list kandydatów Komisja Wyborcza przygotowuje karty wyborcze oddzielnie dla wyboru prezesa zarządu i następnie do poszczególnych organów władz Towarzystwa i przekazuje je Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej.

2.Nazwiska kandydatów na kartach wyborczych umieszcza się w kolejności alfabetycznej.

 • Par. 9
Komisja Mandatowo -Skrutacyjna wydaje Karty wyborcze osobom uprawnionym po  uprzednim okazaniu przez nich mandatu.

 • Par. 10
Członkowie biorący udział w Walnym Zebraniu wyrażają swoje poparcie stawiając znak plus (+)  z prawej strony przy nazwiskach kandydatów na których głosują.

 • Par. 11
Członkowie po wyrażeniu swej woli w głosowaniu tajnym, w obecności członków Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej, składają karty wyborcze do urny, okazując mandat.

 • Par. 12
 1. Oddany głos jest ważny, jeżeli na Karcie Wyborczej liczba zaznaczonych plusem (+) nazwisk kandydatów nie będzie większa niż liczba członków wybieranych do danego organu, ustalonych w § 2.

 2. Zaznaczenie plusem (+) mniejszej liczby członków wybieranych do danego organu, ustalonych w § 2 nie ma znaczenia dla ważności oddanego głosu.

 3. Karta Wyborcza na której umieszczono uwagi, skreślenia lub inne znaki niż przewidziane w niniejszym regulaminie powoduje że głos jest nieważny.

 • Par. 13
 1. Wybranymi do organów władz Towarzystwa zostaną osoby, które otrzymały najwięcej i ponad 50% głosów, w ilości zgodnej z ustaloną liczbą w § 2 niniejszego Regulaminu.

 2. W przypadku, gdy w limicie członków wybieranego organu, określonego w § 2 na ostatnie miejsce (w kolejności ilości oddanych głosów) przypadać będzie dwóch lub więcej kandydatów (z uwagi na jednakową liczbę głosów) Zebranie dokonuje ponownego głosowania tylko nad tymi kandydatami, dokonując wyboru jednego z dwu lub więcej kandydatów.

 3. Jeżeli następne głosowanie nie przyniesie rozstrzygającego wyniku, przeprowadza się wybory uzupełniające zgłaszając innych kandydatów na nie obsadzone miejsca w organie władzy.
 1. Przy głosowaniu o którym mowa w ust.2 i ust. 3 przepisy ust.1 mają odpowiednie zastosowanie.

 • Par. 14
1.Wybrane organy władz Towarzystwa odbywają niezwłocznie swoje pierwsze posiedzenie w celu ukonstytuowania. Wybór członków poszczególnych organów władzy na funkcje dokonywany jest w głosowaniu jawnym.

2.Posiedzenie nowo wybranego Zarządu otwiera Prezes zarządu, który  przedstawia propozycje dotyczące ukonstytuowania się Zarządu.

3. Posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej otwiera przewodniczący albo wiceprzewodniczący Zebrania.

4. Po dokonaniu wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przewodniczenie obradom przejmuje Przewodniczący Komisji i przedstawia propozycje dotyczące dalszego ukonstytuowania się Komisji

5. Posiedzenie nowo wybranego Sądu Koleżeńskiego otwiera przewodniczący albo wiceprzewodniczący Zebrania.

6. Po dokonaniu wyboru przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego przewodniczenie obradom przejmuje Przewodniczący Sądu i przedstawia propozycje dotyczące dalszego ukonstytuowania się Sądu.

7. Wybrane organy władz Towarzystwa sporządzają niezwłocznie protokoły ze swoich pierwszych posiedzeń.

8. Wyniki ukonstytuowania się organów władz Towarzystwa podawane są niezwłocznie do wiadomości wszystkim członkom biorącym udział w Walnym Zebraniu.

 • 15
Wszelkie sprawy związane z wyborami władz Towarzystwa rozstrzyga Zebranie zgodnie ze Statutem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 • 16
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia. Kategoria: Ogólna
AdminPTA | Odsłony: 955  

Regulamin Sąd Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Astrologicznego


Regulamin został uchwalony na podstawie § 56. ust.4 Statutu uchwalonego 24 listopada 2012 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2015 roku w Warszawie.

Tekst jednolity Statutu Polskiego Towarzystwa Astrologicznego ogłoszony dnia 11 maja 2015 uchwałą nr 1/05/2015 Zarządu Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania sporów wynikłych między członkami Towarzystwa oraz do rozpatrywania skarg członków Towarzystwa dotyczących działania  organów statutowych Towarzystwa.
 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
§ 2
Sąd Koleżeński  jest powołany przede wszystkim do polubownego rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów, na drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie racji stron, oraz wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce o dobre imię i interesy Towarzystwa. 


Skład Sądu Koleżeńskiego

§
3
 1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród Członków Towarzystwa. 
 1. Walne Zebranie Członków ustala w głosowaniu jawnym skład ilościowy Sądu Koleżeńskiego na nową kadencję w granicach określonych w pkt.1.
 1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza oraz w miarę potrzeby wiceprzewodniczącego.
 1. Zmiana sprawowanych funkcji przez członków w Sądzie Koleżeńskim w trakcie kadencji należy do wyłącznej kompetencji Sądu.
 1. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być równocześnie członkami innych władz Towarzystwa.
§4
W razie uzasadnionych obaw o bezstronność, lub w przypadku niemożności pełnienia powierzonej funkcji przez członka, członek Sądu Koleżeńskiego może być wyłączony ze sprawy – na umotywowany wniosek zainteresowanej strony, lub z własnej inicjatywy.
O wyłączeniu decydują pozostali członkowie Sądu Koleżeńskiego. Strona może jedynie raz wnioskować o wyłącznie ze sprawy członka Sądu. Jeśli wyłączony ze sprawy zostanie Przewodniczący składu orzekającego, Przewodniczący Sądu decyduje o kooptacji do składu brakującej osoby z pośród pozostałych członków Sądu Koleżeńskiego.


Zakres działania

§7
Sąd Koleżeński rozstrzyga:
- spory dotyczące naruszenia Statutu przez członków Towarzystwa (postępowanie dyscyplinarne);
- odwołania od uchwał Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.


Tryb działania

§8
Posiedzenia Sądu zwołuje przewodniczący albo upoważniony przez niego inny członek Sądu.
Posiedzenia Sądu mogą odbywać się także droga elektroniczną (Skype, konferencja telefoniczna, wideokonferencja). Z posiedzeń Sądu odbytych w tym trybie sporządza się pisemny protokół, a podjęte uchwały są równoważne z uchwałami   podjętymi naposiedzeniach Sądu w trybie zwykłym
Uchwały Sądu są podejmowane w sprawach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Sądu przy obecności co najmniej ½ członków Sądu, natomiast rozstrzygnięcia w sprawach wniesionych do sądu wydawane są orzeczenia w formie uchwał.
Orzeczenia Sądu zapadają w trzy osobowym składzie wyznaczonym przez Przewodniczącego Sądu i wyłącznie na posiedzeniach odbywanych w trybie zwykłym.
Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

§9
Wnioski, skargi lub odwołania składane do rozpatrzenia muszą zawierać:
– datę sporządzenia;
– oznaczenie Uczestnika(-ów) sporu którego(-ych) dotyczą zarzuty;
– opis zarzutów;
– ewentualne uzasadnienie;
– podpis;
– ewentualne załączniki.

§10
Kopie wniesionych skarg zostają rozesłane do wszystkich stron sporu oraz członków Sądu.  Za datę wniesienia sprawy uznaje się datę dostarczenia dokumentów Przewodniczącemu Sądu.

§11
Niezwłocznie po wniesieniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego przewodniczący wyznacza obwinionemu stosowny termin do udzielenia odpowiedzi.
Po upływie tego terminu, bądź w chwili zebrania wszystkich niezbędnych wyjaśnień Przewodniczący wyznacza termin, miejsce, proponowaną formę i porządek rozprawy Sądu Koleżeńskiego.
Przewodniczący niezwłocznie przekazuje informację o wyznaczonym posiedzeniu Sądu do Biura Zarządu w terminie umożliwiającym dostarczenie zawiadomienia – za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną, jeżeli została wyrażona zgodna na taką formę, wszystkim członkom Sądu oraz Uczestnikom sporu w terminie nie krótszym niż na czternaści dni  przed planowanym Zebraniem Sądu. W przypadku konieczności podjęcia pilnych decyzji dopuszcza się inne skuteczne formy powiadomienia, jak również odstąpienie od terminu czternastodniowego. 

§12
Rozprawy Sądu Koleżeńskiego odbywają się ustnie z możliwością wyłączenia jawności. Wyłączenie jawności następuje na zgodny wniosek obu Stron postępowania.
Z rozprawy Sądu Koleżeńskiego sporządzany jest protokół.

§13
Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
– domniemania niewinności;
– kontradyktoryjności;
– obiektywizmu (bezstronności);
– prawdy materialnej;
– prawa do obrony.

§14
W imieniu strony lub obok strony może występować upoważniony przez nią przedstawiciel.


Postępowanie

§15
1.Po otwarciu posiedzenia Sądu przez przewodniczącego składu orzekającego członek wnoszący sprawę przedstawia ustnie swoje stanowisko, oraz twierdzenia i dowody na ich poparcie, następnie druga strona sporu, po upewnieniu się przez przewodniczącego co do rozumienia stawianych jej zarzutów, składa wyjaśnienia.
2.Przewodniczący Sądu ma prawo uchylić pytania, które uznaje za nieistotne w sprawie, lub niedopuszczalne. 
3.Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Przewodniczący składu orzekającego zamyka postępowanie dowodowe i udziela głosu stronom, a następnie zarządza przerwę celem odbycia narady i wydania orzeczenia.
4.Skład orzekający na podstawie zebranego materiału dowodowego rozstrzyga zwykłą większością głosów w kwestii winy i kary.

§16
 1. Sąd Koleżeński podejmuje decyzje i wydaje orzeczenia w formie uchwał.
 2. Orzeczenie powinno zawierać: 
–  propozycję polubownego rozwiązania sporu;–  umorzenie postępowania;
–  uniewinnienie;
–  odstąpienie od wymierzenia kary;
–  ukaranie obwinionego
 1. Orzeczenie ogłasza się bezpośrednio po zakończeniu narady.
 
§17
 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z orzeczeniem. (§41 ust. 11 Statutu)
 2. Odwołanie powinno zawierać:
– oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone;
– zwięzłe przedstawienie zarzutów;
– uzasadnienie zarzutów;
– wniosek o zmianę, uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem żądanej zmiany lub uchylenia w całości, lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

 1. Orzeczenia wydane przez Walne Zebranie Członków są ostateczne.

§24

Przewodniczący Sądu w każdym stadium sprawy może wyznaczyć posiedzenie pojednawcze, jeśli przyczyni się to do jej polubownego zakończenia.

§25
W razie niemożności wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych na pierwszym posiedzeniu, posiedzenie zostaje odroczone. Terminy kolejnych posiedzeń wyznacza Przewodniczący składu orzekającego.

§26
Przyjęty przez Sąd Koleżeński protokół podpisują wszyscy członkowie i sekretarz (protokolant).
Protokoły wraz z załącznikami są przechowywane u przewodniczącego Sądu przez okres całej kadencji.


Sankcje Sądu Koleżeńskiego

§27

W razie orzeczenia o ukaraniu strony Sąd Koleżeński ma prawo nakładać następujące kary:
1. upomnienie,
2. zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do jednego roku,
3. złożyć wniosek do Zarządu o wykluczenie z Towarzystwa.


Postanowienia końcowe

§28
Praca członków Sądu Koleżeńskiego ma charakter społeczny i nie przysługuje za nią wynagrodzenie.

§29
Członkom Sądu Koleżeńskiego przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań. 

§30
Ze swojej działalności Sąd Koleżeński zdaje sprawozdanie na Walnym Zebraniu Członków.

§31
Regulamin Sądu Koleżeńskiego wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.
Kategoria: Ogólna
AdminPTA | Odsłony: 1009
Regulamin Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

Par. 1.
 1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, sprawuje stały nadzór nad działalnościąTowarzystwa we wszystkich dziedzinach jego działalności, ze szczególnym uwzględnieniemspraw finansowych.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 3. a) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych, w tym kontrolę działalności Towarzystwa w zakresie zgodności z przepisami prawa i ze Statutem oraz uchwałami Walnych Zebrań Członków;
 4. b) okresowa kontrola spraw finansowych Towarzystwa i zgodności prowadzonej dokumentacji, w tym rejestrów i ksiąg podatkowych z obowiązującymi przepisami i ze stanem faktycznym;
 5. c) prawo występowania do Zarządu PTA z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
 6. d) składanie Walnemu Zebraniu Członków pisemnego sprawozdania ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 7. e) prawo występowania do Zarządu PTA z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, w tym w sprawach ujawnionych nieprawidłowości lub zaniedbań;
 8. f) prawo uczestniczenia członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu PTA z prawem głosu doradczego.
 9. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Towarzystwa, żądać od Zarządu wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Towarzystwa.
 10. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi PTA wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Towarzystwa.

Par. 2.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres kadencji, która trwa 4 lata.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza na pierwszym swoim posiedzeniu po wyborach. Ewentualne następne zmiany na funkcjach w trakcie trwania kadencji są dokonywane w możliwie najkrótszym czasie po nastąpieniu faktów uzasadniających ich dokonanie.
 3. Członek Zarządu, Sądu Koleżeńskiego, prokurent, likwidator oraz pracownik zatrudniony w Towarzystwie, a w szczególności księgowy lub inne osoby podlegające bezpośrednio Zarządowi, nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwała Komisji Rewizyjnej ma moc obowiązującą od dnia jej podjęcia, o ile nie przewidziano w niej wyraźnie późniejszego terminu wejścia w życie.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego - o ile jest to możliwe, w porozumieniu z przewodniczącym Komisji.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia powiadamiany jest Przewodniczący zarządu PTA.
 7. Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej przewodniczy przewodniczący albo wiceprzewodniczący.
 8. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu.
 9. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej mogą w zależności od potrzeb uczestniczyć również inne zaproszone osoby.
 10. Członkowie Zarządu i osoby zaproszone uczestniczące w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie mają prawa do głosowania.

Par. 3.
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez powiadomienia przekazane: pocztą, mailem, telefoniczne lub w każdy inny skuteczny sposób, do wszystkich uprawnionych osób.
 2. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej winien zostać powiadomiony o planowanym miejscu i terminie posiedzenia oraz porządku obrad, z co najmniej tygodniowym (7 dni) wyprzedzeniem.

Par. 4.
 1. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagane jest prawidłowe zaproszenie wszystkich członków Komisji oraz obecność co najmniej 50% członków Komisji.
 2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu.
 3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
 4. Osoba przewodnicząca posiedzeniu może zarządzić tajne głosowanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji Rewizyjnej.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały może zgłosić do protokołu zdanie (stanowisko) odrębne.

Par. 5.
 1. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół zawierający w szczególności: miejsce i datę odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych członków Komisji Rewizyjnej, imiona i nazwiska innych osób, jeżeli uczestniczą w posiedzeniu, porządek obrad, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz treść zdań (stanowisk) odrębnych zgłoszonych przez członków Komisji Rewizyjnej, o ile miały takie miejsce.
 2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu.
 3. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej są przechowywane w siedzibie Towarzystwa lub w innym miejscu wskazanym w uchwale Komisji Rewizyjnej. 

Par. 6.
 1. Koszty działalności Komisji Rewizyjnej pokrywa Towarzystwo.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do korzystania z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Towarzystwa w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków.

Par. 7.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Komisję Rewizyjną. Kategoria: Ogólna
AdminPTA | Odsłony: 1056

Regulamin Zarządu Polskiego Towarzystwa Astrologicznego


 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Zarząd Polskiego Towarzystwa Astrologicznego jest organem zarządzająco-wykonawczym Towarzystwa:
 2. a) kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania,
 3. b) działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu,
 4. c) zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową Towarzystwa,
 5. d) reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz,
 6. e) za swoja pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
 7. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków i liczy od 3 do 7-u osób.
 8. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i członkowie.
 9. Prezes i pozostali Członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zebraniu.
 10. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 11. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
 12. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków Zarządu pochodzących z wyboru, to władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Towarzystwa.
 13. Liczba osób dokooptowanych do Zarządu nie może przekroczyć ½ liczby członków pochodzących z wyboru.
 14. Jeżeli powyższy warunek jest niemożliwy do spełnienia , zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 15. Do ważności składania oświadczeń woli dotyczących spraw majątkowych Towarzystwa, zawierania umów i udzielania pełnomocnictwa, wymagane są podpisy Prezesa Zarządu i Skarbnika, działających łącznie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa lub Skarbnika.

 • 2 Zadania Zarządu
 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów.
 3. Opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego.
 4. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Towarzystwa.
 5. Określenie szczegółowych kierunków działania.
 6. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego.
 8. Zawieranie umów o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.
 9. Zarządzanie majątkiem i sprawami Towarzystwa oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania i regulaminów.
 10. Wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę.
 11. Udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Towarzystwa.
 12. Opracowywanie sprawozdań z działalności Towarzystwa za okres sprawozdawczy i składanie ich na Walnym Zebraniu Członków.
 13. Przekładanie Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo-ekonomicznego oraz programu działalności gospodarczej Towarzystwa (jeżeli takowa jest prowadzona przez Towarzystwo) – zaopiniowanych uprzednio przez Komisję Rewizyjną.

 • 3 Kompetencje i obowiązki Zarządu
 1. Przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zebrania.
 2. Proponowanie zmian w Statucie Towarzystwa.
 3. Proponowanie kandydatów do władz Towarzystwa w wyborach uzupełniających.
 4. Udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności, jak również:
 5. a) postawienia Towarzystwa w stan likwidacji i jego rozwiązania,
 6. b) przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa,
 7. c) wyznaczenie likwidatora i określenia jego zadań i kompetencji.
 8. W uzasadnionych przypadkach organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 

 • 4 Kompetencje Zarządu w sprawach członkowskich
 1. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa na zasadach określonych w Statucie.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
 3. Przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu z Towarzystwa
 4. Wykluczanie członków z Towarzystwa z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa.
 5. Skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa zalegających ze składkami za okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 6. Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Towarzystwa.

 • 5 Zebrania Zarządu
 1. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes bądź osoba przez niego upoważniona z własnej inicjatywy albo na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu.
 2. O dacie godzinie, miejscu i porządku zebrania zawiadamia się wszystkich Członków Zarządu nie później niż 2 tygodnie przed posiedzeniem.
 3. Z ważnych powodów zebranie może być zwołane bez zachowania dwutygodniowego terminu powiadomienia.
 4. Porządek obrad zebrania ustala Prezes lub zwołujący zebranie, uwzględniając wnioski Członków Zarządu złożone w terminie nie krótszym niż jeden tydzień przed planowanym terminem posiedzenia.
 5. W zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek oraz goście zaproszeni przez Prezesa Towarzystwa.
 6. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Prezes i jeden z Członków Zarządu obecnych na zebraniu.
 7. Protokół zawiera:
 8. a) datę posiedzenia,
 9. b) imiona i nazwiska oraz funkcje Członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu,
 10. c) porządek obrad,
 11. d) krótki opis przebiegu dyskusji,
 12. e) numery i tytuły podjętych uchwał,
 13. f) liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami,
 14. g) zdania odrębne dla podjętych uchwał,
 15. h) złożone do protokołu oświadczenia i wnioski.
 16. Z posiedzenia Zarządu odbytych na odległość przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu, każdy z członków biorący czynny udział w zebraniu, potwierdza swoje uczestnictwo drogą elektroniczną.
 17. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.
 18. Decyzje Zarządu Towarzystwa podejmowane są w drodze uchwały w głosowaniu jawnym, większością głosów , przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 19. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie zgłoszone przez któregokolwiek Członka Zarządu.
 20. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 21. W przypadku konfliktu interesów Towarzystwa z interesami poszczególnego Członka Zarządu, Członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciach takiej sprawy i żądań zaznaczenia tego w protokole.
 22. W przypadku niezastosowania się Członka Zarządu do wymogów zapisów statutowych, Zarząd jest obowiązany dla dobra Towarzystwa wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu.

 • 6 Obowiązki osób pełniących funkcje w Zarządzie
 1. Prezes Towarzystwa kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Towarzystwa na zewnątrz.
 2. Sekretarz organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.
 3. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe oraz zbieranie składek członkowskich.
 4. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu oraz regulaminów.

 • 7 Walne Zebrania Członków Towarzystwa Zarząd zwołuje:
 1. W terminie i w sposób określony w Statucie.
 2. Z własnej inicjatywy.
 3. Na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 4. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Towarzystwa, kierując się postanowieniami Statutu, bądź innymi przepisami prawa, w ostateczności powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Zarząd Towarzystwa.

 
Kategoria: Ogólna
AdminPTA | Odsłony: 955                                                                                                                           

   Regulamin
Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Astrologicznego w Warszawie.
uchwalony w dniu 24 września 2022 roku.

 1. W Zebraniu uczestniczą - z głosem stanowiącym - uprawnieni członkowie Towarzystwa wykazani na liście obecności sporządzonej zgodnie z aktualnym zapisem w prowadzonym przez Zarząd - Rejestrze Członków PTA.
 2. Obecność na Zebraniu Członków potwierdzana jest przez uczestników własnoręcznym, czytelnym podpisem złożonym na liście obecności.
 3. Po podpisaniu listy obecności uprawnieni członkowie Towarzystwa otrzymują imienny (z uwidocznionym imieniem i nazwiskiem uczestnika) mandat, który jest opatrzony kolejnym numerem, odpowiadającym liczbie porządkowej na liście obecności na Zebraniu oraz pieczątką PTA.
 4. Zainteresowani członkowie PTA, którzy nie zostali umieszczeni na liście obecności, mają prawo odwołania się do Zebrania, w sprawie umieszczenia ich na liście uprawnionych do udziału w Zebraniu.
 5. Zgłoszone odwołanie, o którym mowa w pkt.4 Regulaminu, Zebranie rozpatruje niezwłocznie po wyborze Prezydium i w przypadku jego uznania Przewodniczący Zebrania poleca Sekretarzowi Zebrania dokonanie odpowiedniego uzupełnienia listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu..
 6. Prawo członka PTA do udziału w Zebraniu oraz prawo głosu można wykonywać wyłącznie osobiście.
 7. Przed otwarciem obrad Prezes Zarządu wyznacza protokolanta/ protokolantów.
 8. Walne Zebranie Członków zwane dalej Zebraniem, otwiera Prezes Zarządu.
 9. Następnie Prezes poddaje pod głosowanie jawne proponowany porządek obrad podany w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania, po uprzednim wysłuchaniu wniosków, jeżeli zostaną zgłoszone z sali.
 10. Prezes Zarządu zgłasza propozycje składu Prezydium Zebrania - Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Z sali mogą być zgłoszone dodatkowe kandydatury.
 11. Zgłoszone kandydatury są przyjmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 12. Po dokonaniu wyboru Prezydium Zebrania, Prezes Zarządu wchodzi w skład Prezydium Zebrania i przekazuje prowadzenie obrad Przewodniczącemu Zebrania.
 13. Przewodniczący Prezydium poddaje pod głosowanie jawne projekt Regulaminu obrad, po uprzednim wysłuchaniu wniosków, jeżeli zostaną zgłoszone z sali.
 14. Do kompetencji Przewodniczącego Zebrania należy: prowadzenie obrad zgodnie z przyjętym porządkiem i Regulaminem obrad, pilnowanie kolejności wystąpień dyskutantów, udzielanie głosu, dbanie by dyskusja nie odbiegała od tematu oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych decyzji. Od decyzji Przewodniczącego Zebrania, przysługuje odwołanie do Prezydium Zebrania.
 15. Przewodniczący może przekazać swoje obowiązki jednemu z członków Prezydium Zebrania (Prowadzący obrady).
 16. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Przewodniczącego Zebrania mają odpowiednie zastosowanie do Prowadzącego obrady.
 1. W obradach, w zależności od potrzeb, biorą udział zaproszeni goście; zaproszenie może obejmować poszczególne punkty porządku obrad lub całe posiedzenie; zaproszenie gości należy do kompetencji Zarządu. Wykonanie tego uprawnienia powierza się Prezesowi Zarządu.
 2. Zebranie powołuje 3 komisje: 2-5 osobową Komisję Mandatowo -Skrutacyjną i 2-5 osobową Komisję Wyborczą oraz liczącą od 2 do 5 osób Komisję Uchwał i Wniosków
 3. Przewodniczący Zebrania zgłasza propozycje do komisji powoływanych przez Zebranie. Z sali mogą być zgłoszone dodatkowe kandydatury. Proponowane osoby powinny uprzednio wyrazić zgodę na pracę w komisji.
 4. Członkami Komisji mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia - uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu.
 5. Powołane na Zebraniu komisje wybierają ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza, przystępują niezwłocznie do pracy oraz sporządzają z podjętych czynności odpowiednie protokoły.
 6. Do kompetencji Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej należy: sprawdzenie prawidłowości zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków, stwierdzenie na podstawie listy obecności kworum na Zebraniu, a także na polecenie prowadzącego obrad, obliczanie wyników z przeprowadzanych na Zebraniu głosowań.
 7. Do kompetencji Komisji Wyborczej należy przygotowanie propozycji pełnego składu do poszczególnych władz PTA, które mogą być uzupełniane zgłoszeniami z sali. Następnie przedstawienie ich Walnemu Zebraniu.
 8. Do kompetencji Komisji Uchwał i Wniosków należy: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, opracowywanie projektów uchwał i przedstawienia ich Zebraniu do uchwalenia.
 9. Rozpoczynając kolejny punkt porządku, Przewodniczący obrad odczytuje jego treść i udziela głosu referentowi sprawy.
 10. Po przedstawieniu sprawy, jeżeli wymaga ona przeprowadzenia dyskusji, Przewodniczący otwiera ją przyjmując zgłoszenia do dyskusji. W uzasadnionych przypadkach dyskusja może być ograniczona do jednego głosu za wnioskiem i jednego głosu przeciw wnioskowi.
 11. Wystąpienie dyskutanta nie może przekraczać 5 minut, powinno trzymać się tematu oraz kończyć się konkretnymi, jasno sformułowanymi wnioskami lub stanowiskiem; w uzasadnionych przypadkach może być ustalony inny limit czasu wystąpień.
 12. Przewodniczący Zebrania może żądać od zgłaszającego wniosek, by przedstawił go w formie pisemnej.
 13. Wnioski zgłaszane podczas obrad są kierowane do Komisji Uchwał i Wniosków, która rozpatruje każdy wniosek i rozstrzyga większością głosów członków Komisji o jego uwzględnieniu w projekcie uchwały lub projekcie stanowiska. W przypadku nieuwzględnienia wniosku przez Komisję, zgłaszający wniosek ma prawo zgłosić go ponownie do rozpatrzenia przez Zebranie, które w głosowaniu jawnym ostatecznie rozstrzyga o jego przyjęciu lub odrzuceniu.
 14. Poza kolejnością zapisanych do głosu, Przewodniczący udziela głosu w celu: zgłoszenia wniosku w sprawach formalnych oraz dla zwięzłego sprostowania lub
 1. wyjaśnienia faktów i okoliczności przytoczonych przez poprzedniego dyskutanta, a także w zależności od potrzeb zaproszonym gościom.
 2. Wniosek o zmianę porządku obrad jest rozpatrywany niezwłocznie po zakończeniu aktualnie omawianego punktu porządku obrad.
 3. Dyskusja nad zgłoszonym wnioskiem obejmuje propozycje skreślenia części wniosku, dodania uzupełnienia lub zmiany części wniosku; propozycja zmiany całego wniosku lub jego zasadniczego sensu oznacza zgłoszenie nowego wniosku.
 4. Ostatni głos w dyskusji przysługuje wnioskodawcy [referentowi sprawy].
 5. Po wyczerpaniu listy dyskutantów zarządza się głosowanie, w pierwszej kolejności głosowane są poprawki i uzupełnienia, a następnie cały wniosek po wprowadzeniu zmian.
 6. Przewodniczący ma prawo przywołać uczestnika obrad „do porządku”. Przywołany winien bezzwłocznie zastosować się do zaleceń Przewodniczącego. Powtórne przywołanie tego samego uczestnika „do porządku” jest odnotowywane w protokole z Zebrania. Trzecie przywołanie powoduje obowiązek opuszczenia sali przez uczestnika naruszającego Regulamin obrad.
 7. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu; obliczenia głosów dokonuje Przewodniczący obrad lub Komisja Mandatowo -Skrutacyjna.
 8. Po przeprowadzeniu głosowania Prowadzący obrady lub Przewodniczący Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej podaje wyniki; przy równej ilości głosów za i przeciw wnioskowi rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania.
 9. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Statutu nie wymagają kwalifikowanej.
 10. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Mandatowo -Skrutacyjna, wydając uprawnionym specjalnie przygotowane karty do głosowania. Sposób głosowania ustala Przewodniczący Zebrania.
 11. Wyniki głosowania oblicza i podaje do wiadomości Komisja Mandatowo -Skrutacyjna, która sporządza ze swoich czynności protokół.
 12. Przeprowadzenie wyborów do władz PTA normuje oddzielnie uchwalony Regulamin wyborów, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 13. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania zamyka posiedzenie.
 14. W terminie 7 dni po zakończeniu obrad Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Zebrania oraz protokolanci, jeżeli byli powołani.
 15. Prace protokolantów nadzoruje Sekretarz Zebrania, który odpowiada za prawidłowe i terminowe sporządzenie protokołu.
 16. Protokół jest wyłożony do wglądu dla zainteresowanych członków Stowarzyszenia w biurze PTA przez okres 30 dni po jego sporządzeniu i podpisaniu.
 17. Regulamin obowiązuje z chwilą uchwalenia.
Kategoria: Ogólna
Administrator | Odsłony: 9014

Składka członkowska wynosi 50 zł rocznie. Opłacona składka członkowska ważna jest przez okres tego roku, w którym została uiszczona.

Wpłatę należy dokonać na konto PTA:

Polskie Towarzystwo Astrologiczne
ul. Laskowa 3/27,
01-214 Warszawa

BNP Paribas Bank Polska
Konto nr 74 2030 0045 1110 0000 0235 6940

Kategoria: Ogólna
Administrator | Odsłony: 9901

Przelewy na konto bankowe Stowarzyszenia

Darowizn i wpłat na konto Stowarzyszenia można dokonywać korzystając z serwisu transakcyjnego swojego banku i podając potrzebne w tym celu dane (sposób zalecany):

Polskie Towarzystwo Astrologiczne
ul. Laskowa 3/27,
01-214 Warszawa

Konto nr: 74 2030 0045 1110 0000 0235 6940
BNP Paribas Bank Polska
SWIFT (BIC): PPABPLPK

Kategoria: Ogólna
AdminPTA | Odsłony: 12771
                                       


INFORMACJA ADMINISTRATORA


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Polskie Towarzystwo Astrologiczne informuje, iż:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Astrologiczne w Warszawie, ul. Laskowa 3/27, reprezentowane przez Prezesa, które przetwarza dane osobowe w trybie z art. 6 ust.1 lit. a,b,c  RODO.

2) Osobą pełniącą obowiązki Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest Piotr Ryszard Tymko, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze Statutu Polskiego Towarzystwa Astrologicznego.

4) Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celu w jakim udzieli Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych a następnie trwale niszczone lub przechowywane w zgodności z przepisami prawa o archiwizacji.

6) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

7) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości bycia członkiem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego lub udziału w organizowanych konferencjach, wydarzeniach, które poprzedzone są rejestracją uczestników.

10) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10) Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

11) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Polskiego Towarzystwa Astrologicznego ul. Laskowa 3/27, 01-214 Warszawa, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z osobą pełniącą funkcje Inspektora Ochrony Danych w Polskim Towarzystwie Astrologicznym za pomocą adresu e-mail ( pkt 2 ).


Kategoria: Ogólna
Administrator | Odsłony: 13919

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie. Możesz podać również dodatkowe swoje dane wyświetlane później w Twoim Profilu.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie udostępniamy danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Warunków korzystania z naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu swojego Profilu, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

Kategoria: Ogólna
Back to Top