Administrator | Odsłony: 7518

Zarząd zgodnie z § 35 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Astrologicznego i zawiadamia o terminie, miejscu oraz porządku obrad.

Walne Zebranie Członków zwołane jest na dzień 17 marca (niedziela ) 2013 roku w pierwszym terminie na godzinę 10:00, a w drugim terminie na godzinę 10:30 w Warszawie przy ul. Zielnej 39, IV piętro z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.

5. Wybór komisji:

- Komisji Mandatowo-skrutacyjnej.

- Komisji Wyborczej.

- Komisji Uchwał i wniosków.

6. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie nie przyjęcia, skreślenia lub wykluczenia członka.

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo Skrutacyjnej - stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań:

- Zarządu

- Komisji Rewizyjnej

- Sądu Koleżeńskiego

9. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

10. Dyskusja nad wnioskiem w sprawie absolutorium i przyjęcie uchwały

11. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.

12. Dyskusja.

13. Przyjęcie Regulaminu Wyborów.

14. Wybory władz Towarzystwa:

- Zarządu.

- Komisji Rewizyjnej.

- Sądu Koleżeńskiego

15. Ogłoszenie wyników wyborów.

16. Pierwsze posiedzenia władz Towarzystwa w celu ukonstytuowania się:

- Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

17. Przedstawienie wyników pierwszych posiedzeń nowo wybranych władz Towarzystwa.

18. Podjęcie uchwał:

- w sprawie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa na lata 2013-2017,

- w sprawie zmian w Statucie Towarzystwa, przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.

19. Sprawy różne wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

Zarząd równocześnie informuje, że wykorzystanie przez członków zwyczajnych prawa do głosowania może być wykonane wyłącznie przez ich osobisty udział w Walnym Zebraniu.

Za Zarząd

Maria Graham

Prezes Zarządu

 

Kategoria: O PTA
Back to Top