Administrator | Odsłony: 6480

13 X 2012 r. w Warszawie przy ul. Zielnej 39 (IV piętro budynku Centrum Edukacji Historycznej PASTA) odbyła się II Konferencja Polskiego Towarzystwa Astrologicznego Sport i rekreacja w astrologii.

Udział wzięli: Andrzej Babkiewicz, Jarosław Gronert, Margot Graham, Bogdan Krusiński, Teresa Nowak, Piotr Piotrowski oraz gość specjalny: Grzegorz Muszyński - tłumacz Czworoksięgu Ptolemeusza.

Konferencji towarzyszyła wystawa unikatowych książek astrologicznych z kolekcji Krzysztofa Śliwińskiego.

Można było także nabyć interesujące książki z oferty Studia Astropsychologii.

Galeria zdjęć: tutaj 

Harmonogram konferencji 13 X 2012 r.:

9–10 Reje­stra­cja uczest­ni­ków, czas na her­batę i kawę

10–10:15 Przy­wi­ta­nie i otwar­cie konferencji

I sesja

10:15–10:35 Gość Spe­cjalny: Grze­gorz Muszyń­ski, tłu­macz Czwo­rok­sięgu Ptolemeusza

do 10:45 czas na pyta­nia lub krótką dyskusję

10:45–11:20 Piotr Pio­trow­skiCzy można prze­wi­dzieć wynik meczu?

11:20–12:20 Jaro­sław Gro­nertWybitne posta­cie spor­tów indy­wi­du­al­nych i zespołowych

do 12:40 czas na dyskusję

Prze­rwa do 13:00

II sesja

13:00–13:40 Teresa NowakOlim­piada 2008 w Pekinie

13:40–14:20 Mar­got Gra­hamTra­dy­cje olim­pij­skie a Igrzy­ska 2012 w Londynie

do 14:30 czas na dyskusję

Prze­rwa obia­dowa do 16:00

III sesja

16:00–17:00 Dys­ku­sja pane­lowa: Etyka astro­loga

17:00–17:30 Piotr Pio­trow­skiWpro­wa­dze­nie do tra­dy­cyj­nej astro­lo­gii medycznej

do 17:40 czas na dyskusję

Prze­rwa do 18:00

IV sesja

18:00–18:40 Andrzej Bab­kie­wiczIndyj­ska horo­sko­pia uro­dze­niowa w „Wiel­kiej horo­sko­pii Para­śary” (Bryhat-paraśara-hora)

18:40–19:20 Bog­dan Kru­siń­skiPro­zer­pina — nowa pla­neta w Ukła­dzie Słonecznym

do 20:00 czas na dyskusję

20:00 Zakoń­cze­nie konferencji

Tematy:

Piotr Piotrowski
Czy można przewidzieć wynik meczu?
Teoria, rekonstrukcja i krytyka reguł astrologii sportu oparte na materiale badawczym, na który składają się horoskopy meczów rozgrywanych podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.

Jarosław Gronert
Wybitne postacie sportów indywidualnych i zespołowych
M.in: Edmund Hillary, Andrzej Gołota, Muhammad Ali, Mariusz Pudzianowski, Carl Lewis, Adam Małysz, Franz Beckenbauer i in.

Margot Graham
Olimpiada i Paraolimpiada 2012 w Londynie
Starożytne prapoczątki igrzysk sportowych, ich ewolucja i schyłek. Odrodzenie idei olimpijskich pod koniec XIX wieku. Podobieństwa i różnice w zasadch i oprawie dawnych i współczesnych igrzysk oraz novum, jakim są
paraolimpiady. Ponadto horoskopy tych sportowych wydarzeń i sylwetki wybitnych zawodników.

Teresa Nowak
Pekin 2008
Decyzja o organizacji igrzysk w Chinach, uważanych za kraj łamiący prawa człowieka, wzbudziła liczne kontrowersje na świecie. Część osób była jednak zdania, że igrzyska mogą wpłynąć na poprawę sytuacji w Chinach. Na podstawie analizy horoskopu olimpiady oraz horoskopu CHRL spróbujemy podjąć się próby odpowiedzi na pytania dotyczące fenomenu chińskich sportowców oraz roli i miejsca Chin w globalizującym się świecie.

Piotr Piotrowski
Wprowadzenie do tradycyjnej astrologii medycznej
Dawid Ben Rabbi Yom Tow (XIV w.) pozostawił po sobie krótki i zarazem niezwykle cenny traktat astrologiczny adresowany do lekarzy. W oparciu o dzieła poprzedników zawarł w nim zwięzły opis reguł astrologii medycznej, którymi winno się kierować przy prognozowaniu przebiegu choroby.

Bogdan Krusiński
Prozerpina - nowa planeta w układzie słonecznym
Odkrycie nowej planety w ciagu ostatnich 231 lat odbywało sie średnio co blisko 60 lat. To rzadkie
zdarzenie, które w ciągu ostatnich dwu wieków spotykało ludzkość raz na kilka pokoleń. Takie
wyzwanie stanęło i przed nami pozwalając badać i włączyć nową planetę w system astrologii.

Andrzej Babkiewicz
Indyjska horoskopia urodzeniowa w „Wielkiej horoskopii Paraśary” (Bryhat-paraśara-hora)
Paraśara swój traktat z astrologii prognostycznej napisał w VI w. i po dziś dzień jest on obowiązującym podręcznikiem do nauki astrologii w Indiach. Zarys historii rozwoju indyjskiej astrologii prognostycznej oraz strukturę dzieła Paraśary jako zobrazowanie głównych zainteresowań horoskopii urodzeniowej. Współczesne podejście do astrologii w Indiach i jej funkcja społeczna.

  

 

Kategoria: Zjazdy i spotkania
Back to Top